1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея.

 • Създаване
  Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” е създадена през 1974 г. с наименование „Анализ и контрол“ и в днешното си качество е неин правоприемник. В своята над 40 години история тя има ключов принос за обучение на кадри в системата на контрола в Р България. Катедрата е водеща за осъществяване на обучението на студенти в първата в страната специалност по контрол – първоначално създадена като „Контрол и анализ на фирмената дейност“, с решение на АС №24/24.03.1991 г., а от 1995 г. преименувана в „Стопански и финансов контрол“.
  Създаването на първата в страната специалност по контрол е по инициатива на народния представител във Великото народно събрание – доц. д-р Георги Николов и Председателя на Икономическата комисия към Великото народно събрание – Иван Костов, със съдействието на Тома Жеков – началник на Главно управление за Държавен и финансов контрол при МФ. При създаването на специалността е обоснована идеята в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов да се осъществява специализирано обучение на финансово-контролни органи, които да притежават съвременни познания в областта на теорията, методологията и технологията на контрола.
  Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” продължава да се развива, като съчетава актуални и необходими за практиката постижения в науката с утвърдените през десетилетията високи стандарти при обучението и научната дейност.  С годините в направленията контрол и анализ са се обучили над 10 хиляди възпитаници, които са намерили своята практическа реализация в контролните структури в публичния и частния сектор на Р България.
 • Научни школи
  Първите преподаватели на катедрата имат ключов принос за утвърждаването на обучение по финансов контрол и анализ в Р. България, както чрез успешната реализация на студентите от Академията, така и чрез разпространението на духа, методите на преподаване и академичните й практики сред останалите водещи университети в страната.
  Основатели на школата по контрол и анализ и видни нейни представители са: проф. В. Павлов, ст. преп. Г. Хаджийски, доц. д-р Светослав Калчев, доц. д-р Милчо Найденов, доц. д-р Йордан Томов, доц. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Никола Конов, доц. д-р Милка Томева. 
  Научните изследвания на академичния състав от катедра са съсредоточени в следните направления, респ. школи по финансов контрол и анализ, в т.ч. теория на контрола, данъчен контрол, валутен и митнически контрол, вътрешен контрол, одит, анализ на производствения и търговския бизнес, анализ на финансовите отчети и анализ на бизнес риска. Достигнатите резултати се интегрират своевременно в академичните курсове и са основа на профилираните направления при обучението.

 2. Образователен и научен профил на катедрата.

 • Обучение
  Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ осъществява обучение в специалност "Стопански и финансов контрол", акредитирана от НАОА за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и докторанти в ОНС „доктор“ в област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“. В образователното портфолио са включени и специализации към ЦСФО и ЦПО.
  Специалност „Стопански и финансов контрол“ е устойчива в следваните приоритетите, които са залегнали при обучаването на контролни и аналитични специалисти. Тя се развива динамично като е адаптирана с последните изисквания на пазара на труда и новите предизвикателства, свързани със структурите на Европейския съюз. В учебните планове за обучение са заложени съвременни научни теории и е застъпен практическият опит във фундаменталните и специални направления в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Учебното съдържание по дисциплините е съобразено в максимална степен с действащото законодателство, с най-новите постижения в областта на данъчния, валутния, митническия и вътрешния контрол, на външния и вътрешния одит, икономическия анализ и с водещите международни практики в рамките на основни приоритети на Р България като страна, член на Европейския съюз. 
  Завършилите специалност „Стопански и финансов контрол“ осъществяват връзката между организационно-управленските аспекти на контрола и анализа, като се реализират на следните длъжности: стажант-одитори в системата на Сметната палата на Р. България; Стажант-инспектори в системата на държавния финансов контрол – Агенция „Държавна финансова инспекция“, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите; стажант-вътрешни одитори в звената за вътрешен одит в организации публичния сектор на икономиката; банкови и други финансови институции, нефинансови предприятия; лица, осъществяващи предварителен финансов контрол в организации от публичния сектор на икономиката; лица, осъществяващи контролна дейност и икономически анализ в предприятия от реалния сектор на икономиката, организации от неправителствения сектор и др.; митнически представители и агенти.
 • Научноизследователски приоритети
  Научноизследователската дейност на членовете на академичния състав към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ се характеризира с ясно изразена иновативност, в съответствие с водещите концепции в международната теория и практика на научните изследвания в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Ангажираността с въпросите за развитието на новите концепции и проблеми, свързани с приложението на контрола, одита и икономическия анализ в практиката на българските фирми и организации, намира категоричен израз в научно-изследователската дейност към катедрата.
  Очертаването на научноизследователската дейност на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ предполага нейното разглеждане в следните, успоредни направления: катедрени научноизследователски проекти и индивидуална научна изследователска дейност.
  Изследователската дейност на членовете на академичния състав е тясно свързана с учебния процес във всички акредитирани към специалността форми на обучение. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации съдействат тяхната структура, актуалност и престиж.

3. Академичен състав
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ е с висококвалифициран академичен колектив от професори, доценти, главни асистенти и асистенти, доктори по икономика с доказана експертиза и богат изследователски опит. Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове, развивани от катедрата за нуждите на специалностите, които предлага. 
Преподавателите от катедрата са търсени специалисти от държавния и частния сектор. Те прилагат активно достиженията от научните си изследвания в консултантска дейност, насочена в областта на независимия финансов одит, одита в Сметна палата на Р България, вътрешния одит в публичния и частния сектор, митническия контрол и представителство, данъчния контрол и експертизите, анализ на финансовите отчети и др. 
Публичността на проектната дейност се гарантира и чрез международни научни мрежи, вкл. www.researchgate.net и https://scholar.google.bg. В посочените мрежи учените от катедрата осигуряват достъп до своите научни изследвания и имат високи за институцията индексиращи показатели.

4. Партньорства и членства
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ развива активни партньорства с водещи контролни институции в публичния и частния сектор Сред тях са:

 • Сметна палата на Р България;
 • Министерство на финансите, Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”;
 • Агенция „Държавна финансова инспекция“;
 • Агенция „Митници“;
 • Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България;
 • Институт на вътрешните одитори в България;
 • КПМГ – България;
 • Националната организация на митническите агенти;
 • Световната митническа организация чрез предлагане онлайн сертификационни курсове: Customs Valuation – Митническа стойност и Rules of Origin – Правила за произход;
 • Членство в International Network of Customs Universities (INCU).

Членове на академичния състав на катедрата имат индивидуално членство в Съюза на учените в България и Съюза на икономистите в България, а като институционални представители респ. в ИДЕС, Сметна палата на Р България, Института на вътрешните одитори в България, Националната организация на митническите агенти и др.
Участието в редакционни съвети на научни списание в страната и чужбина е допълващ атестат за качествата на академичния състав на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”.