Докторант: Вера Тодорова Петрова -№ D020114120 - Задочна форма
Зачислен на: 01.11.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Цветанова Симеонова
Тема: Усъвършенствания в счетоводното отчитане на финансовите резултати при производството на електрическа енергия

Докторант: Димитър Борисов Янков -№ D03011577 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 21.04.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Станислав Цонев Александров
Тема: Теоретико-приложни аспекти при отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията при оризопроизводството

Докторант: Здравка Костадинова Киричева -№ D020115122 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Галя Стоянова Иванова-Кузманова
Тема: Теорекито-приложни аспекти на счетоводното отчитане на стоковите операции в търговските предприятия

Докторант: Ивета Донева Тончева -№ D020114103 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
Тема: Счетоводни аспекти на кредитите на физически лица в търговските банки

Докторант: Ирина Орлинова Пъшева -№ D010117170 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Тема: Организационно-методологични и счетоводни аспекти на сделки с производни финансови инструменти

Докторант: Йорданка Миткова Илийкова -№ D010115144 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Тема: Счетоводни аспекти на дейността в предприятията от сферата на туризма

Докторант: Лидия Георгиева Живкова -№ D010114113 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Тема: Счетоводно-информационни проблеми в управлението на юридическите лица с нестопанска цел

Докторант: Мариета Цекова Михайлова -№ D010114131 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Цветанова Симеонова
Тема: Счетоводни аспекти на собствения капитал в нефинансовите предприятия

Докторант: Марий Весков Стоянов -№ D010116164 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Тема: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения в автотранспортните предприятия

Докторант: Росен Илиянов Колев -№ D010117171 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Цветанова Симеонова
Тема: Съвременни подходи при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността в промишлеността