Докторант: Десислава Йорданова Владимирова -№ D010118199 - Редовна форма
Зачислен на: 06.11.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Иван Йорданов Андреев
Тема: Счетоводството в уравлението на Националната здравоосигурителна каса

Докторант: Здравка Костадинова Киричева -№ D020115122 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Галя Стоянова Иванова-Кузманова
Тема: Теорекито-приложни аспекти на счетоводното отчитане на стоковите операции в търговските предприятия

Докторант: Ирина Орлинова Пъшева -№ D010117170 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Тема: Организационно-методологични и счетоводни аспекти на сделки с производни финансови инструменти

Докторант: Марий Весков Стоянов -№ D010116164 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Тема: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения в автотранспортните предприятия

Докторант: Росен Илиянов Колев -№ D010117171 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Цветанова Симеонова
Тема: Съвременни подходи при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността в промишлеността

Докторант: Станислав Иванов Шишманов -№ D010118195 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Димчев Вечев
Тема: Актуални счетоводни проблеми при касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети в банките