1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

Катедра “Счетоводна отчетност” е една от първите катедри, които възникват във Висшето търговско училище, открито през 1936 г. в гр. Свищов. Тя започва да функционира като катедра по книговодство и сметководство. Първият ръководител на катедрата е проф. Господин Тошев, който изпълнява и длъжността заместник-ректор. Преподавателите от катедрата провеждат обучение по счетоводство, включено като основна дисциплина в учебния план на новооткритото училище. През по-голямата част от своето съществуване катедра „Счетоводна отчетност” е профилираща катедра, която обучава студентите от специалност “Счетоводство и контрол” - една от най-старите специалности в СА “Д. А. Ценов”, създадена през 1948 г. под наименованието „Стопанска отчетност”. В дългогодишната история на катедрата наименованието на специалността е претърпяло промени, но усилията на преподавателския състав неизменно са насочени към създаването на специалисти по счетоводство с висша икономическа квалификация. Катедра „Счетоводна отчетност“ обучава студенти във всички квалификационни степени в системата на висшето образование в България – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

            Като една от първите възникнали катедри по счетоводство, катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Д. А. Ценов“ допринася значително за развитието на счетоводната теория. Видни представители на свищовската счетоводна школа са проф. Господин Тошев, проф. Димитър Йорданов, проф. Димитър Спасов, проф. Тотю Тотев, проф. Величко Нанков, проф. Марин Димитров.


2. Образователен и научен профил на катедрата.

            В учебните планове на специалност „Счетоводство и контрол“ за различните образователни степени са включени дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната документация за подобни специалности в развитите европейски страни. Включени са и дисциплини, по които съгласно Закона за независимия финансов одит кандидатите за придобиване на правоспособност на/ професионалната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ трябва да са положили успешно изпити във висшето училище. Съдържателната страна на обучението е съгласувана с българското и с международното счетоводно законодателство, а също така и с други общи и специални нормативни актове.

            За подготовката на студентите в ОКС „бакалавър“ са предвидени дисциплини, осигуряващи придобиването на фундаментална подготовка и специализирани знания и практически умения по теория на счетоводството, финансово, управленско, банково и бюджетно счетоводство, отчитането на външнотърговските сделки, съвременен счетоводен софтуер.

            В учебния план, по който се подготвят бъдещите специалисти по счетоводство, е предвидена и възможност за изучаване на тясно специализирани счетоводни дисциплини като счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел, счетоводство на инвестиционните предприятия, счетоводство на застрахователните предприятия, счетоводство на осигурителните предприятия, и други дисциплини по счетоводство с отраслов характер.

            Обучението в магистърските програми по счетоводство има за цел да „надгради“ придобитите знания, умения и компетенции в ОКС „бакалавър“. Съответно в учебните планове са заложени дисциплини като: счетоводни концепции и стандарти, счетоводни стандарти в публичния сектор, счетоводна политика, счетоводен анализ, одит на финансовите отчети, отчитане на сделки с финансови инструменти, счетоводство на нефинансовите икономическите групи, съдебно-счетоводни експертизи, банково посредничество (счетоводни аспекти), банков контрол и надзор, стандарти за одит в публичния сектор, отчитане на средства от Европейския съюз в публичния сектор, и отчитане на сделки с дългови инструменти.

            Научноизследователските приоритети на катедра „Счетоводна отчетност” са ориентирани към: провеждане на фундаментални и приложни изследвания, насочени към проблеми на счетоводната практика; участие в национални и международни научноизследователски и образователни проекти; публичен израз на резултатите от научните изследвания в монографии, студии, статии и други; трансфер на резултатите от научните изследвания в учебния процес; активизиране на студентските научни изследвания чрез усъвършенстване на системите за мотивация и стимулиране на изследователския потенциал на студентите.

            Преподавателите от катедрата са ангажирани в разработването на научноизследователски, образователни и други проекти, финансирани от различни източници - оперативни програми и държавна субсидия за научноизследователска дейност. Те са насочени към изследване на значими за счетоводната теория и практика въпроси, отнасящи се до: националното счетоводно законодателство; счетоводни аспекти на данъчното законодателство; мястото на счетоводството в управлението на предприятието; проблеми на счетоводството в различни сектори и отрасли на икономиката; и др. Образователните проекти са свързани с обучението по счетоводство във висшето училище.


3. Академичен състав

            Академичният състав на катедра „Счетоводна отчетност“ се състои от висококвалифицирани и ерудирани преподаватели, които се стремят да поддържат конкурентно ниво на своята подготовка и научни изследвания. Квалификацията, професионалните умения и компетентности на преподавателите от катедрата са релевантни на предизвикателствата, възникващи в извършваните от тях дейности - образователна, научноизследователска, експертна и консултантска и др. в областта на счетоводството и одита. В катедрата работят професори, доценти и асистенти, чиято научна степен и академична длъжност е по научната специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“.  Това й позволява да обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени, както и докторанти в образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“.

             

            Членовете на катедра „Счетоводна отчетност“ осъществяват активна експертната и консултантска дейност. В качеството си на експерти те участват в редица специализирани професионални издания в областта на счетоводството – РААБЕ, Актив, Счетоводство плюс и др.; в национални и международни проекти; в лицензираното професионално обучение за придобиване или повишаване на квалификацията; в дейността на Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА), и др. Те предоставят практически консултации, свързани с организацията и функционирането на счетоводната система за отчитане на дейността в предприятията, внедряването и поддържането на счетоводен софтуер и др. Хабилитираните членове на катедра „Счетоводна отчетност“ участват в редакционни колегии на научни издания в страната и чужбина, в т.ч.  библиотека „Стопански свят“, Електронно списание „Диалог“, „Алманах научни изследвания“, „Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу“ на Житомирския държавен технологичен университет в Украйна и др., както и в научни журита по процедури за защити на докторски дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ и НС „доктор  на науките“ и за заемане на академична длъжност.

 

4. Партньорства и членства

            Въз основа на сключени меморандуми за партньорство и изградени научни мрежи, катедра „Счетоводна отчетност“ осъществява различни съвместни дейности, отнасящи се до научни изследвания в областта на счетоводството и разширяването на професионалната подготовка на студентите от специалността. В тази връзка са сключени: Меморандум за сътрудничество, АССА – Румъния и Общо споразумение за академично сътрудничество с катедра „Счетоводство и одит“ при Земеделски институт, гр. Андижан, Узбекистан.

            Научните мрежи като неформални обединения на научноизследователски организации, екипи и/или отделни учени са предпоставка за постигането на общи цели в определена научна област. Преподавателите от катедра „Счетоводна отчетност“ комуникират и обменят информация в създадени научни мрежи със сродни катедри: катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС, София; катедра „Счетоводна отчетност“ при ИУ, Варна; катедра „Счетоводство и одит“ при Житомирския държавен технологичен университет.

            Те членуват в национални и международни научни мрежи, каквито са: Scopus, Google наука; Research gate; Academia EDU; Linkedin и др.

            Катедра „Счетоводна отчетност” провежда активна политика на установяване и поддържане на контакти и с катедри от други чуждестранни университети - Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Икономическа академия - Кишинев в Молдова, Университет в Ниш (Икономически факултет), Национален университет Донецк, Северо-Кавказки федерален университет – Ставропол в Русия и др. В резултат на тази политика се осигуряват възможности за написване на съвместни научни трудове в областта на счетоводството и одита, разработване на съвместни изследователски и образователни проекти и за участие в различни международни научни форуми - конференции, симпозиуми и др. подобни.