Докторант: Петя Валентинова Йорданова -№ D010416167 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Теодора Георгиева Филипова
Тема: Адаптиране на модел за управление на риска във франчайзинговия бизнес