1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея

Катедра „Търговски бизнес“ е създадена със Заповед № 857 от 4 ноември 1991 г. на Ректора на Академията. Първоначалната научна, образователна и професионална ориентация на катедрата се свързва с подготовката на кадри по акционерно и кооперативно дело. За ръководител на катедрата е избран доц. д-р Венцислав Минков. По-късно ръководители последователно стават доц. д-р Дучка Добрева, доц. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Светослав Илийчовски.

Развитието на катедрата преминава през етапи на конструктивни изменения. Наименованието на катедрата претърпява промени – през 2012 г. с Решение № 7 на Академичния съвет катедрата се преименува в „Търговски и туристически бизнес“, а от 23.11.2016 г. с Решение № 3 на Академичния съвет се възстановява отново на „Търговски бизнес“.
 

2. Образователен и научен профил на катедрата

Съвременните търговска теория и практика пораждат все по-нарастваща потребност от висококвалифицирани кадри за управление и организация на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор. Настоящите академични отговорности на катедрата се свързват с перманентно подобряване и усъвършенстване на учебните програми за подготовка и обучение на специалисти с висша икономическа квалификация по бакалавърскa специалност и две магистърски програми. Привличат се и се обучават млади научни работници по докторска програма, като се инспирират, подпомагат и ръководят теоретичните и емпиричните им изследвания при разработването на дисертационни трудове с фундаментално и приложно значение за съвременната наука и практика. Така, олицетворявайки духа и волята на Дарителя, катедрата изпълнява една от неговите отколешни мечти: „… във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават търговските науки, финансовите науки, търговското право и т.н. …“.

Обучението в специалност „Икономика на търговията“ съчетава задълбоченото теоретично изясняване на протичащите процеси и дейности, тяхната организация и управление с практическото адаптиране на конкретни организационни, методически и технологични решения. Обучаваните в специалността придобиват широка функционална и тясна отраслова подготовка в областта на продажбите, доставките, логистиката, ценообразуването, рекламата, посредничеството и предприемачеството, борсовата търговия, управлението на собствеността, търговските операции при сделки с недвижимо имущество и интелектуална собственост, оценката на бизнеса, борсовия анализ и отчетност и други.

Обучението по магистърски програми се базира на осигуряване на теоретико-приложни знания и умения по дисциплини в областта на търговската политика, търговското кредитиране, търговския мениджмънт, проектното консултиране, отчитането на търговските сделки, конкурентоспособността на търговския бизнес, иновациите в търговията и други.

В синхрон с профила на докторската програма обучението в докторантура създава възможности за цялостна фундаментална, теоретична и професионална подготовка на докторантите, осигуряваща интегративни знания и компетентности в сферата на: търговията, като част от икономическата наука, и търговския бизнес – като приложен аспект на тази наука.

 

Научноизследователските приоритети на катедра „Търговски бизнес“ са ориентирани към: провеждане на фундаментални и практико-приложни изследвания, съответстващи на съвременните тенденции в икономическата наука и практика; популяризиране на резултатите от научните изследвания чрез публикационна дейност в български и чуждестранни списания, електронни издания, сборници от международни конференции, участия в национални и международни научни форуми и др.; привличане на докторанти и студенти в научноизследователската дейност на катедрата. Научните приоритети на членовете на катедрата могат да се обобщят както следва: борсов анализ, оценка на бизнеса, управление на собствеността, търговска политика, търговско-посреднически операции, икономически модели за изследвания в търговията, управление качеството на стоките и услугите и други.

Непрекъснатият стремеж към повишаване и разширяване на научния потенциал и компетенции на академичния състав и докторантите на катедрата намира израз в участието и разработването на научноизследователски и образователни проекти, както и проекти за частично финансиране на научни прояви в областта на икономиката и управлението на търговията. Представители на катедрата през годините участват като част от екипи, разработили проекти; като експерти или обучители по:

  • проекти, финансирани от държавната субсидия за научноизследователска дейност;
  • проекти, финансирани от Американската агенция за международно развитие и Фондация за реформа в местното самоуправление;
  • програма за развитие на селските райони на Р България по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”;
  • проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“;
  • програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България.
3. Академичен състав

В основите на обучението на студенти и докторанти се полагат: опитът на членовете на катедрата в осъществяването на научни изследвания; степента на развитие на тематичните направления в теорията на търговията; възможностите за насочване на изследователската дейност на младите научни работници към актуални и значими проблеми на търговската наука и практика; условията за развитие на интегративни връзки между изследователската и учебната дейности. Академичният състав се състои от хабилитирани лица на ОТД, притежаващи научна специалност и компетенции по „Икономика и управление (търговия)“, както и нехабилитирани лица с научна специалност и/или компетенции по търговия.

Преподаватели от катедрата притежават практически компетентности и извършват експертна и консултантска дейност в следните насоки:

  • независим оценител на недвижими имоти, на финансови активи и финансови институции; съгласно придобити Сертификати от КНОБ – извършване на бизнес оценки, възложени от държавни институции и частния сектор;
  • одитор на стандарт ISO 9001 в стопански сектори и технически области, съгласно DAkkS 71 SD 6 025, Rev. 1.1: (05. Услуги – QM 29/1-05 търговия; QM 34/1-05 научноизследователска и  развойна дейност; QM 37-06 образование, социално дело без домове; 06. Обучение – QM 36-05 публична администрация, отбрана, социално осигуряване).

4. Партньорства и членства

Катедра „Търговски бизнес“ поддържа трайни контакти с работодатели, браншови организации и сдружения с нестопанска цел от търговската практика, като: Търговско-индустриална камара, Софийска стокова борса АД, Камара на независимите оценители в България, Български пощи ЕАД, търговски вериги, както и търговски дружества с основна дейност в търговията.

По инициатива на катедрата през 2016 г. е подписан Протокол за научна мрежа с катедра „Икономика на предприятието“ на Житомирски държавен технологичен университет, Украйна. Вследствие на партньорството катедра „Търговски бизнес“ е съорганизатор на международни научни конференции в гр. Житомир, Украйна.

През 2017 г. катедра „Търговски бизнес“ подписва Споразумение за академично сътрудничество с: „Факултет по икономика и административни науки“ и „Факултет по комуникации“ към Международен Балкански университет, Скопие, Република Македония.

Преподаватели от катедрата членуват в: Съюз на учените в България, Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“, Съвет по туризъм – Свищов, Камара на независимите оценители в България – Регионална колегия Плевен-Ловеч.

Поддържаните контакти създават добри възможности за усъвършенстване процеса на обучение на студентите, както и за задълбочаване на научноизследователската дейност на академичния състав и докторантите при осъществяване на емпирични изследвания, предположения, апробиране и верификация, водещи до обективно познание на икономиката.