1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

Катедра „Икономика и управление на туризма“ е създадена с решение Академичния съвет №4 от 18.05.2016 г. Катедрата е  първично звено във висшето училище, организиращо обучението в:

 • Специалност „Икономика на туризма“ в ОКС „бакалавър“.
 • Магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“.
 • Магистърски програми, при които обучението е на английски език - „Мениджмънт на туризма“ („Tourism management“) и „Хотелиерски мениджмънт“ („Hospitality management“).
 • Докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ .
 • Следдипломно, факултативно и професионално обучение в областта на туризма.

2. Образователен и научен профил на катедрата.

Академичният състав на катедрата осигурява преподаването по дисциплините „Въведение в туризма“ и „Регионална икономика“ като част от избираемия блок във втори курс на студентите от всички специалности в ОКС „бакалавър“ в СА „Д. А. Ценов“.

Пред специалност „Икономика на туризма“ основните преподавани дисциплини от членовете на катедрата  са: Въведение в туризма; Туристически ресурси; Икономика на туризма; Културно-историческо наследство; Хотелиерски и ресторантьорски бизнес; Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма; Международен туризъм; Управление на взаимоотношенията с туристите; Туристически дестинации; Туристическо странознание; Екскурзоводство; Туристическа анимация; Недвижима собственост в туризма; Предприемачество в туризма; Туристически организации, борси и изложения; Делови комуникации в туризма; Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма и др.

Академичният състав на катедрата преподава пред студентите от други специалности дисциплини като: Интелектуална собственост, Стратегии в туризма, Туристически бизнес и др.

Основните курсове в ОКС „магистър“ са: Мениджмънт в туризма, Туристическа политика, Стратегии в туризма, Устойчиво развитие на туризма и др.

Научноизследователската дейност на членовете на катедра "Икономика и управление на туризма" се отличава с ярко подчертана активност и иновативност, които са в синхрон с развитието на икономическата действителност. Основните научноизследователски приоритети на катедрата могат да бъдат систематизирани като:

 • публичен израз на резултатите от научните изследвания в монографии, студии, статии и други;
 • трансфер на резултатите от научните изследвания в учебния процес;
 • разработване и успешна защита на докторски дисертации;
 • организиране на кръгли маси и дискусии за усъвършенстване обучението по туризъм и обезпечаване и поддържане на връзката между теорията и практиката.

Разработени и реализирани научноизследователски проекти от катедра „Икономика и управление на туризма“:

 • „Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България“ (2017 г.);
 • „Депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна Северна България и алтернативният туризъм като фактор за нейното ограничаване“ (2017 г).;
 • „Оценка на значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма” (2016 г.).
3. Академичен състав

Научните интереси, изследванията и компетенциите на членовете на академичния състав на катедра „Икономика и управление на туризма“ са основно в следните области:  устойчиво развитие на туризма, туристически ресурси и тяхното опазване, предприемачество в туризма, актуални въпроси на туристическия бизнес, специализирани форми на туризъм, конкурентоспособност в туризма и други.

Преподавателите от катедра „Икономика и управление на туризма“ имат осъществени специализации, мобилности, участват в научни журита, професионални организации, семинари, експертна и консултантска дейности. Хабилитираните преподаватели са с квалификация и професионален опит, които осигуряват продуктивна образователна и научна среда.

 

 

4. Партньорства и членства

Меморандуми за партньорства на катедра „Икономика и управление на туризма“ с представители на практиката:

 • Община Свищов, дирекция „Култура и културно наследство“, гр. Свищов;
 • Съвет по туризъм, гр. Свищов;
 • Исторически музей, гр. Свищов;
 • Хотел-ресторант НОВЕ, гр. Свищов;
 • „Магелан груп“ ООД, гр. В. Търново;
 • „Ви енд Ви“ Глобул ООД, гр. Свищов;
 • „Самрест“ ООД, гр. Трявна;
 • „Евтимов 1990“ ЕООД, гр. Свищов;
 • „Холборн“ ЕООД, гр. Свищов;
 • „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов.