Кратка история на катедра
"Аграрна икономика"

Историята на катедра „Аграрна икономика“ започва от 1948 г., когато Академичният съвет на Висшето училище взема решение през учебната 1948/1949 г. да се открие към Аграр-икономическия отдел катедра "Учение на земеделското производство" (Протокол № 8/12.04.1948 г.) с ръководител доц. Здравко Гунчев. Катедрата отговаря за дисциплините: "Икономика на селското стопанство", "История на аграрикономическите учения", "Организация на ДЗС, ТКЗС и МТС", "Учение за растениевъдството", "Учение за животновъдството", "Технология на селскостопанските произведения". Тези дисциплини могат да се считат за първия учебен план на специалността, по който студентите се обучават до 1951/1952 г., когато специалността се закрива.
С Решение № 34/20.05.1983 г. на ръководството на ВФСИ катедра "Икономика и управление на селското стопанство", както и специалността със същото наименование се включват, първоначално в състава на Финансово-икономическия факултет, а по-късно се прехвърлят към Отчетно-икономическия факултет (Протокол № 5/26.05.1983 г.). През учебната 1984/1985 г. е първият прием на студенти в специалност "Икономика и управление на селското стопанство". 
От учебната 1992/1993 г. се приема ново наименование на катедрата и специалността "Аграрна икономика", а през следващата учебна 1993/1994 г. Академичният съвет утвърждава новия учебен план за обучението на студентите в специалност "Аграрна икономика" (Протокол № 10/06.07.1993 г.). Наименованието на катедрата и специалността се запазват и до настоящия момент.
В периода 1984-2004 г. специалност „Аграрна икономика“ се разкрива и в структурните звена на СА "Д. А. Ценов": от 1986 г. в Техникум над средно образование „Икономика и управление", трансформиран по късно в Колеж по икономика и управление - Свищов, от 1992 г. в Сливенския колеж за полувисши кадри, трансформиран в Колеж по бизнес администрация.
От учебната 1997/1998 г. с решение на Академичния съвет (Протокол № 8/07.07.1997 г.) се разкрива магистърска програма "Агробизнес", по която вече две десетилетия се обучават студенти в ОКС „Магистър“ в редовна и дистанционна форма. 
Ръководители на катедра "Аграрна икономика" са: в периода 1983-1992 г. – доц. д-р Светлозар Калчев, 1992-1999 г. – доц. д-р Величко Петров, 1999-2011 г. – проф. д-р Георги Герганов, 2011-2016 г. – доц. д-р Виолета Блажева, а от 2016 г. досега – доц. д-р Марина Николова.
Катедра "Аграрна икономика" осигурява обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“ в редовна, задочна и дистанционна форма. Академичният състав на катедра "Аграрна икономика" актуализира учебния план, учебните програми и учебния процес съобразно изискванията на пазара на труда и бизнес практиката с цел утвърждаването и развитието на специалност „Аграрна икономика“.

Кратка характеристика на специалност
"Аграрна икономика"
Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" се извършва с цел подготовка на висококвалифицирани икономисти със задълбочени познания относно спецификата на организацията, управлението и администрирането на стопанските процеси в селското стопанство. Придобитите теоретични и практико-приложни знания по общообразователните и специализираните дисциплини са предпоставка за успешно решаване на важни проблеми, свързани с:

 • създаването и функционирането на земеделските производствени структури, организацията и управлението на процесите в аграрното производство, реализацията на селскостопанска продукция, трудовите процеси и социалните проблеми в аграрния сектор;
 • изготвяне на инвестиционни проекти при кандидатстване за финансиране по национални програми и европейски структурни фондове;
 • използване на възможностите за подпомагане на земеделските производители от основните стълбове на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
 • администриране на процесите в българското селско стопанство и в агрофирмите.

Задълбочената общо икономическа, специална и професионална подготовка в ОКС “Бакалавър”, осигурява на завършилите студенти от специалност „Аграрна икономика“ възможности за успешна реализация като:

 • предприемачи, икономисти, мениджъри, ръководители и консултанти в аграрни предприятия, тържища и стокови борси;
 • държавни служители в публичния аграрен сектор – Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, Общински служби по земеделие;
 • експерти по аграрните проблеми във финансово-кредитните, митническите и застрахователните фирми.

Интердисциплинарната подготовка е предпоставка за успешна реализация и в други сфери на стопанската практика, научноизследователски и образователни институции.
Обучението на студентите в специалност „Аграрна икономика“ се организира съгласно учебен план, включващ 41 дисциплини, разпределени в 8 семестъра. След успешно дипломиране на завършилите студенти се присъжда образователно-квалификационна степен “Бакалавър по икономика”.

Научно-изследователски приоритети и проекти
По време на обучението изявените студентите могат да участват в разработваните научно-изследователски проекти от катедрения екип. Основните приоритети в научно-изследователската работа на преподавателите от катедра „Аграрна икономика“ са свързани с:

 • Аграрно предприемачество
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса
 • Устойчиво природоползване и перспективи за устойчиво развитие на агробизнеса
 • Агробизнеса в България и общата селскостопанска политика на Европейския съюз
 • Развитие на селските райони
 • Биологично земеделие
 • Управление на стопанствата от аграрния сектор
 • Пазари за реализация на конвенционална и биологична селскостопанска продукция
 • Аграрна политика

Разработени проекти по актуални проблеми от катедра „Аграрна икономика“:

 • Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета (СА „Д.А.Ценов“ - Свищов, Пловдив, Русе). Съвместен проект между ИИОЗ – БАН и Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия, 2015-2017.
 • Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари, 2017.
 • Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми, 2016.
 • Проучване върху възможностите и проблемите на интегрираното производство в агросектора, 2015.
 • Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми, 2015.
 • Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов. Проект BG051PO001-3.1.07-0019.
 • Националният аграрен сектор – елемент на Европейските земеделски региони в стратегия “Европа 2020”, 2014.
 • Иновациите в аграрния сектор в контекста на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 2014.
 • Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони на Р България, 2013.
 • Симулационни модели в аграрния сектор при обучение на студенти по икономика, 2013.
 • Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изучаващи туристически дисциплини, 2012.
 • Производство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция, 2012.
 • Участие на жените предприемачи в селското стопанство, 2011.
 • Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на Общата аграрна политика на Европейския съюз, 2011.
 • Производство на електроенергия от растителна биомаса - оценка на потенциала и ефективността, 2009-2011.
 • Влияние на енергийния комплекс "Марица-изток" върху производството на екологична земеделска продукция, 2009.
 • Възможности за формиране на агротуристически продукт в България, 2009.
 • Проблеми на качеството в агробизнеса, 2009.
 • Изследване на екологичното равновесие на планински райони (по примера на община Самоков), 2009.
 • Биогоривата в България – съвременни тенденции и предиз­ви­ка­телства, 2009.
 • Аграрният сектор в условия на финансова криза, 2009.
 • Система за земеделска счетоводна информация (FADN), EС и МЗГ, 2006-2009.
 • Бариери пред развитието на селския туризъм в България, 2008.
 • Практически и икономически проблеми при реализацията на агроекологичните дейности в растениевъдството, 2008.
 • Изследване и анализ на някои от основните проблеми, свързани с осъвременяването на данните за селското стопанство в региона на АЕЦ "Белене" по програма за допълнителни изследвания на избраната площадка за изграждане на АЕЦ "Белене, 2007.
 • Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, 2005.
 • Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в Община Свищов, 2004.

Меморандуми за партньорства на катедра „Аграрна икономика“ с представители на практиката:

 • Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, гр. София
 • Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ)
 • Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗК), гр. София
 • Регионален съюз на земеделските кооперации в България (РСЗК) „Дунав – 2000“ гр. Свищов
 • ЗП Димитър Славев Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
 • ППК „Старт – 93“, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе
 • ППОК „Земя – 93“ Димитър Здравков Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
 • ЗК“Земеделец 93“, с. Козловец, общ. Свищов
 • ИСЗ „Образцов чифлик“, Русе
 • Ф С Агро ООД, Русе
 • „Кемапул“ ЕООД, гр. Свищов
 • Общинска служба „Земеделие“ - Свищов

На основата на сключените меморандуми за партньорства катедра „Аграрна икономика“ осъществява редица съвместни дейности, по-важните от които са: организиране на съвместни изследвания и научни разработки по актуални проблеми на агробизнеса; практическо обучение на студентите от специалност "Аграрна икономика" в реална работна среда; организиране на съвместни научни изяви – конференции, кръгли маси, дискусии, публични лекции и др.