Информация за катедра „Аграрна икономика“

1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:
Историята на катедра „Аграрна икономика“ започва от 1948 г., когато Академичният съвет на Висшето училище взема решение през учебната 1948/1949 г. да се открие към Аграр-икономическия отдел катедра "Учение на земеделското производство" (Протокол № 8/12.04.1948 г.) с ръководител доц. Здравко Гунчев. Катедрата отговаря за дисциплините: "Икономика на селското стопанство", "История на аграрикономическите учения", "Организация на ДЗС, ТКЗС и МТС", "Учение за растениевъдството", "Учение за животновъдството", "Технология на селскостопанските произведения". Тези дисциплини могат да се считат за първия учебен план на специалността, по който студентите се обучават до 1951/1952 г., когато специалността се закрива.
С Решение № 34/20.05.1983 г. на ръководството на ВФСИ катедра "Икономика и управление на селското стопанство", както и специалността със същото наименование се включват, първоначално в състава на Финансово-икономическия факултет, а по-късно се прехвърлят към Отчетно-икономическия факултет (Протокол № 5/26.05.1983 г.). През учебната 1984/1985 г. е първият прием на студенти в специалност "Икономика и управление на селското стопанство". 
От учебната 1992/1993 г. се приема ново наименование на катедрата и специалността "Аграрна икономика", които се запазват и до настоящия момент.
Ръководители на катедра "Аграрна икономика" в различни периоди са: 1983-1992 г. – доц. д-р Светлозар Калчев, основател на катедра „Икономика и управление на селското стопанство“; 1992-1999 г. – доц. д-р Величко Петров; 1999-2011 г. – проф. д-р Георги Герганов, 2011-2016 г. – доц. д-р Виолета Блажева, а от 2016 г. досега – доц. д-р Марина Николова. Значителен принос в развитието на катедрата и на аграрната икономика имат и още редица ерудирани преподаватели и научни изследователи, сред които са доц. д-р Здравко Гунчев, доц. Стефан Обретенов, ст.н.с. I ст. Панайот Станев, ст.н.с. II ст. Д-р Денчо Русев, проф. д-р т.н. Сабитай Леви и др. 
Създадени са научни школи в следните области: Биоземеделие, Локализация на инвестициите в агрофирмите, Аграрно предприемачество, Малък и семеен бизнес в селските райони, Пазари за реализация на селскостопански продукти, Ценообразуване в аграрния сектор.

2. Образователен и научен профил на катедрата.
Катедра „Аграрна икономика“ осигурява обучението на студенти в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ по дисциплините: Икономика на аграрното предприятие, Основи на растениевъдството и животновъдството, Аграрен мениджмънт, Инвестиционни проекти в агробизнеса, Счетоводство на аграрното предприятие, Аграрна екология, Развитие на селските райони, Управленска отчетност, Аграрна политика, Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата, Аграрно предприемачество, Нетрадиционни селскостопански производства, Регламенти и стандартизация на аграрното производство, Малък и семеен агробизнес, Симулационни модели на икономическата политика, Производство и търговия с генномодифицирани организми, Механизиране на производствените процеси в растениевъдството, Екологично и устойчиво развитие на бизнеса, Екологичен туризъм, Селски и аграрен туризъм, Организация и управление на защитените природни ресурси, Счетоводно отчитане дейността на селскостопанското предприятие, Управление на иновациите в агробизнеса, Аграрна икономика и аграрна политика, Цени, пазари и регулиране в агробизнеса, Локализация на алтернативния туризъм, Диверсификацията – инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса, Алтернативни източници на доходи в селските райони и др.
Катедрата предлага специализации за следдипломно, факултативно и професионално обучение към ЦСФО и ЦПО по „Биологично земеделие“, „Икономист/Земеделско стопанство“, „Икономист/Горско стопанство“, „Фермер/Земеделец“, както и квалификационни курсове по: Горска политика; Управление на разходите в горското стопанство; Оценка на горските и ловните ресурси; Опазване и управление на защитени природни ресурси;. Общо земеделие; Зеленчукопроизводство и трайни насаждения; Развъждане и хранене на селскостопански животни; Механизиране на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството; Нетрадиционни селскостопански производства в растениевъдството; Нетрадиционни селскостопански производства в животновъдството;
Приоритетите за научни изследвания на преподавателите от катедра „Аграрна икономика“ са в следните направления: Биологично земеделие, Аграрно предприемачество, Малък и семеен агробизнес, Инвестиционни проекти в агробизнеса, Устойчиво природоползване и перспективи за устойчиво развитие на агробизнеса, Развитие на селските райони, Климат-оптимизирано селско стопанство, Аграрна политика, Иновации в аграрния сектор, Пазари за селскостопанска конвенционална и биологична продукция, Биологично пчеларство, Механизиране производствените процеси в растениевъдството, Икономическа ефективност на животновъдството.
Преподавателите от катедра „Аграрна икономика“, заедно с докторанти и изявени студенти от специалността, участват в научно изследователски и образователни проекти, финансирани от държавната субсидия за научноизследователска дейност, както и такива по оперативни програми в следните области: „Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността“, „Участие на жените предприемачи в селското стопанство”, „Производство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция”, „Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони на Р България”, „Иновациите в аграрния сектор в контекста на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, „Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми“, „Проучване върху възможностите и проблемите на интегрираното производство в агросектора“, “Проучване на ефективни практики за отчитане на емисиите/поглъщанията на парникови газове от селското стопанство”, „Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изучаващи туристически дисциплини“, "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието", „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов”, „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”, Проект“Студентски практики”. 

3. Академичен състав
Преподавателите от катедра „Аграрна икономика“ притежават квалификация в областите „Икономика и управление (Аграрна икономика)“, „Общо земеделие“, „Растениевъдство“, „Механизация на селското стопанство“, „Животновъдство“. Компетентностите на катедрения състав са свързани с: Аграрно предприемачество, Екопредприемачество, Аграрен мениджмънт, Малък и семеен агробизнес, Селски, аграрен и екологичен туризъм, Инвестиционни проекти в агробизнеса, Развитие на селските райони, Биологично земеделие, Аграрна екология, Аграрна политика, Основи на растениевъдството и животновъдството, Механизиране на производствените процеси, Нетрадиционни селскостопански производства и др. 
Експертни и консултантски дейности, осъществявани от членовете на катедрения състав са свързани с:
•    анализ на възможностите за получаване на европейски субсидии по отделни мерки от ПРСР, за преход на стопанството към биопроизводство и др.;
•    диверсифициране на производствените дейности в земеделското стопанство;
•    анализ на потенциала за развитие на земеделските стопанства;
•   координиране на обучителни дейности по проект “Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета“ (Договор DBU Project N 32294/01-4, финансиран от Германската федерална екологична фондация (DBU), между Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия, и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН и въз основа Рамков договор от 3 август 2015 г. между ИИОЗ-БАН и Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов) и проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. 

4. Партньорства и членства
Към настоящия момент катедра „Аграрна икономика“ има сключени 1 международен договор за  партньорство и 13 меморандума за сътрудничество с представители на бизнес практиката и организации от агробизнеса:
•    Andijan agricultural institute, Agricultural economics department - Uzbekistan 
•    Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗК), гр. София
•    Регионален съюз на земеделските кооперации в България (РСЗК) „Дунав – 2000“ гр. Свищов
•    Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, гр. София
•    Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ)
•    Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ)
•    ЗП Димитър Славев Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
•    ППК „Старт – 93“, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе
•    ППОК „Земя – 93“ Димитър Здравков Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
•    ЗК “Земеделец 93“, с. Козловец, общ. Свищов
•    ИСЗ „Образцов чифлик“, Русе
•    Ф + С Агро ООД, Русе
•    Кемапул, ЕАД - Свищов;
•    Общинска служба „Земеделие“ – Свищов.
Преподавателите от катедрата членуват в следните професионални организации, научни мрежи:
•    Съюз на учените;
•    Съюз на икономистите в България;
•    Национална асоциация по прогнозиране и планиране;
•    Национална селска мрежа;
•    Research gate; Central and Eastern European Online Library; ORCID; EconLit; Web of science; Scopus.
Катедра „Аграрна икономика“ е страна по следните международни договора и образователни партньорства:
•    Дуален договор между катедра „Аграрна икономика“- СА“Д. А. Ценов“-Свищов и катедра „Международна конкурентоспособност“, факултет „Международен бизнес“ на Познански университет по икономика и бизнес, Полша;
•    Мултилатерален договор за партньорство между катедра „Аграрна икономика“- СА“Д. А. Ценов“ - Свищов и сродна катедра на факултета в гр. Александрия, Университет „Валахия“-Търговище, Румъния;
•    Меморандум за партньорство между катедра „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и катедра „Аграрна икономика“ при Андижанския аграрен институт, гр. Андижан, Узбекистан.