Докторант: Айтен Байрян Сабри -№ D020419180 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Анета Георгиева Денева
Тема: Устойчиво развитие на индустриалните предприятия

Докторант: Борислав Бойчев Боев -№ D010418191 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Сергей Тодоров Найденов
Тема: Ядрената енергетика като елемент на електроенергийния микс на България - проблеми и възможности

Докторант: Боян Димитров Вранчев -№ D020420203 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2020 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Възможности за усънъвршенстване на управлението на проектни екипи в индустриалните предприятия

Докторант: Гордана Васе Стойменович -№ D04041914 - Задочна форма
Зачислен на: 27.03.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Тема: Използване на LEAN инструменти в компаниите от автомобилната индустрия на Република Сърбия

Докторант: Емре Зафер Гюней -№ D010418198 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Алгоритми за прогнозиране на работната сила

Докторант: Кармен Димитров Вранчев -№ D020419189 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Тема: Влияние на германските инвестиции върху развитието на българската икономика

Докторант: Марина Грубор -№ D04041915 - Задочна форма
Зачислен на: 27.03.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Тема: Предприемачеството като стратегия за развитие в Република Сърбия