Докторант: Айтен Байрян Сабри -№ D020419180 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Анета Георгиева Денева
Тема: Устойчиво развитие на индустриалните предприятия

Докторант: Борислав Бойчев Боев -№ D010418191 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Сергей Тодоров Найденов
Тема: Атомната енергетика като елемент на енергийния микс на България - проблеми и възможности

Докторант: Георги Борисов Гуцев -№ D03041679 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 12.04.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Тема: Инфраструктурното обслужване в индустриалните предприятия

Докторант: Емре Зафер Гюней -№ D010418198 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Алгоритми за прогнозиране на работната сила

Докторант: Иван Николаев Добрев -№ D020416134 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Иновационното предприемачество в индустрията

Докторант: Нина Валериева Костадинова -№ D010417173 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Екипният подход в индустриалните предприятия