Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“

1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея

Катедрата е основана на 1 октомври 1973 г. със Заповед № 2615 на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование с наименование „Икономика и управление на промишлеността“. До 1979 г. е в състава на факултет „Финанси“, а от 1979 г. до 1991 г. – във факултет „Отчетно-икономически“. Още през първото десетилетие от своето функциониране тя се утвърждава като една от водещите в СА „Д. А. Ценов“. От 1991 г. катедрата е в новосъздадения факултет „Производствен и търговски бизнес“. През годините катедрата променя няколко пъти своето наименование. От 1973 г. е „Организация на производството и управление на промишлеността“, а от 1991 г. – „Икономика и управление на промишлеността“. Във връзка с приемането на Държавния регистър на специалностите във Висшите училища на Република България от 1997 г. катедрата е с наименование „Икономика и управление на индустрията“, а с Решение на Академичния съвет от 2004 г. е „Индустриален бизнес и предприемачество“.

2. Образователен и научен профил на катедрата

В ОКС „бакалавър“ академичният състав на катедрата обучава студенти от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“. В нейния учебен план са включени дисциплини в областта на: индустриалната икономика; предприемачеството и мениджмънта на малкото предприятие; организацията, логистиката, екологизацията, управлението на иновациите и конкурентоспособността на индустриалното предприятие, оперативния и индустриалния риск мениджмънт, управлението на разходите, ценообразуването и ценовата политика, управлението на проекти в индустрията, интелектуалната собственост в индустриалното предприятие, управлението на качеството и др. Пред други специалности катедрата води дисциплините: Икономика на предприятието (пред всички специалности), Предприемачество (пред спец. „Маркетинг“), Иновационен мениджмънт (пред спец. „Финанси“), Управление на човешките ресурси (пред спец. „Управление на проекти“, „Стопански и финансов контрол“ и „Икономика на търговията“) и Управление на екипи и комуникации (пред спец. „Икономика на туризма“). Значителна част от дисциплините се предлагат и за факултативно изучаване.

В ОКС „магистър“ в рамките на развиваните от катедрата магистърски програми се преподават дисциплините: Диагностика и бизнес анализ на индустриалните структури, Иновации и иновационна политика, Индустриално предприемачество, Управление на корпоративни активи, Управление на знанията в индустриалното предприятие, Мениджмънт на корпорациите, Корпоративно предприемачество, Управление на корпоративната собственост, Антикризисно управление на корпорацията, Иновационен мениджмънт, Бизнес риск в корпорацията, Индустриална политика, Управление на екипи и комуникации и Управление на аутсорсинг проекти. Пред студенти от други професионални направления допълнително се преподават дисциплините: Икономика на предприятието, Индустриална икономика, Организация на индустриалното предприятие, Индустриален риск мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Мениджмънт на малкото предприятие, Управление на разходите, Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие, а на английски език в магистърски програми към други катедри и дисциплините: Оперативен анализ (Operational Analysis), Иновационен мениджмънт в туризма (Innovation Management in Tourism) и Управление на човешките ресурси в хотелиерството (Human Resources in Hospitality).

Научноизследователските приоритети на катедрата са насочени към осъществяване на научни и практико-приложни изследвания, отговарящи на съвременното развитие на науката и бизнеса, в частност на индустриалните предприятия и предприемаческия бизнес, и популяризиране на резултатите от научните изследвания. Профилът на научноизследователската дейност на академичния състав и съответно – научноизследователските приоритети на катедрата, са в следните области: иновации и конкурентоспособност; предприемачество и малък бизнес; индустриална икономика и индустриална политика; организация на бизнес процесите и фирмената дейност; управление на човешките ресурси и екипната работа; производствен, оперативен и риск мениджмънт; ценообразуване, цени и ценова политика; енергийно развитие и екологизация на енергийното производство; корпоративна социална отговорност и др. Резултатите от осъществените научни изследвания са: източник за актуализиране съдържанието на преподаваните от академичния състав на катедрата учебни дисциплини във всички степен на висшето образование и възможност за установяване и развиване на партньорства с индустриални (бизнес), образователни и изследователски организации и институции. През 2015 г. към катедрата са създадени Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество и клуб „Предприемачество и иновации”, чиято дейност е насочена към повишаване на теоретичната подготовка на преподавателите, докторантите и студентите и подобряване качеството на образованието и обучението в областта на предприемачеството и малкия бизнес, иновациите и индустриалния бизнес.

Академичният състав на катедрата успешно разработва и участва в реализирането на самостоятелни и съвместни (вътрешнокатедрени, междукатедрени и междууниверситетски) научноизследователски, образователни, инфраструктури и др. видове проекти, финансирани по международни програми (Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Еразъм +, TEMPUS), оперативни програми (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Административен капацитет“, ОП „Програма за развитие на селските райони“), от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката и от държавната субсидия на СА „Д. А. Ценов“ за научноизследователска дейност. Проектите са насочени главно към обогатяване на научното познание, решаване на значими за бизнес практиката проблеми и усъвършенстване на обучението в отделните степени на висшето образование. Научноизследователските интереси в проектната дейност са в актуални научни области като: иновации и иновационно развитие, предприемачество и предприемачески нагласи, управление на аутсорсинг проекти, съвременни форми за съвместен бизнес, гъвкави форми на фирмена заетост, управление на малък и среден бизнес, антикризисно управление, управление на знанията, корпоративна социална отговорност, управление на риска, екологизация на производството, транзакционна икономика на предприятието, и др. Студентите от специалността активно участват в академични инициативи и научноизследователските проекти, като се ангажират с организиране, провеждане и участие в научни сесии, студентски уъркшопове, кръгли маси и семинари, както и с набиране на информация и проучване състоянието на български бизнес организации.

3. Академичен състав

Мястото и имиджът на специалността са резултат от активната дейност на висококвалифицирани преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти, по-голямата част от които са с образователна и научна степен „доктор”. Академичният състав притежава квалификации в областта на: организацията и управлението на индустриалния бизнес, предприемачеството и малкия бизнес, иновациите, човешките ресурси, риск мениджмънта и др. Хабилитираният състав на катедрата участва в редакционни съвети на реферирани научни издания (библиотека „Стопански свят“, „Народностопански архив“ и „Бизнес управление“). Преподаватели от катедрата са специализирали в реномирани висши училища в Русия, Германия, Англия, Франция, Полша и др., участвали са в над 70 научни журита за придобиване на академични длъжности и присъждане на научни степени в Стопанска академия и в други университети в България. Академичният състав на катедрата притежава научни компетентности в професионално направление: 3.8. Икономика, научни специалности „Икономика и управление (Индустрия)“ и „Организация и управление на производството (Индустрия)“.

Експертна дейност на академичния състав на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ е в сферата на образователните и бизнес услугите. По-голямата част от преподавателите са експерт-обучители или експерти по дейности като част от проектни състави в областта на предприемачеството и малкия бизнес, управлението на екипи, адаптирането и мотивирането на хора със специални потребности, усъвършенстването на знанията, уменията и компетентностите, и др., в рамките на проекти, финансирани от европейски и оперативни програми – Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Еразъм +“, TEMPUS JET и др., както и академични наставници по проект „Студентски практики" (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”). Хабилитирани членове на катедрата са оценители на компетенции (БИК – „Капиталов пазар“ ЕООД), изготвят становища за иновативност на проектни предложения, разработват инвестиционни проекти (INTERPORT, ISRAEL), както и дейности по разработване и внедряване на проекти за съвместни предприятия („Бетонекс – Бакалов“ ЕООД – гр. Троян) и др.

4. Партньорства и членства

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ поддържа тесни връзки със сродни катедри от университети у нас и в чужбина, както и контакти с научни организации и представители на практиката. Меморандуми за сътрудничество са сключени с: „Бетонекс – Бакалов“ ЕООД – гр. Троян, Троян „Винпром – Свищов“ – гр. Свищов, „Витавел“ АД – гр. Луковит, „Екофючър“ ООД – гр. Пазарджик, „ЕМКО“ АД – гр. Белене, „Първи май“ АД – гр. Полски Тръмбеш, „Томика-Метал“ АД – гр. Свищов и Фондация „BCAUSE“ – гр. София. Партньорства с представители на практиката се поддържат и във връзка с осъществяването на учебни занятия в реална работа среда, със: „Свилова“ АД – Свищов, „Свилоцел“ ЕАД – гр. Свищов, „Месокомбинат – Свищов“ АД – Свищов, „Ваптех“ ЕООД – Плевен, „Илинден“ АД – Плевен, „ „Идеал Стандарт – Видима“ АД – Севлиево, „Спарки Елтос“ – Ловеч, „Вите Аутомотив“ – Русе, „Монтюпе“ – Русе, „Керос“ – Русе и др.

Академичният състав на катедрата членува в редица научни дружества, професионални организации и мрежи, като: Съюз на учените в България; Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията; Национална асоциация по прогнозиране и планиране, Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България и голям брой браншови организации и асоциации. В Академията функционира и Алумни клуб „Индустриален бизнес и предприемачество“, в който се обединяват голям брой отдели Алумни клубове на студенти, завършили специалностите, водени от катедрата пред годините.