І. Кратка история на катедрата

Катедрата е основана на 1 октомври 1973 г. със Заповед № 2615 на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование с наименование „Икономика и управление на промишлеността“. До 1979 г. е в състава на факултет „Финанси“, а от 1979 г. до 1991 г. – във факултет „Отчетно-икономически“. Още през първото десетилетие от своето функциониране тя се утвърждава като една от водещите в СА „Д. А. Ценов“. От 1991 г. катедрата е в новосъздадения факултет „Производствен и търговски бизнес“. 
През годините катедрата променя няколко пъти своето наименование. От 1973 г. е „Организация на производството и управление на промишлеността“, а от 1991 г. – „Икономика и управление на промишлеността“. Във връзка с приемането на Държавния регистър на специалностите във Висшите училища на Република България от 1997 г. катедрата е с наименование „Икономика и управление на индустрията“, а с Решение на Академичния съвет от 2004 г. е „Индустриален бизнес и предприемачество“. 
Преобладаващата част от академичния състав на катедрата е специализирал в реномирани висши училища в Русия, Германия, Англия, Франция, Полша и др. Катедрата поддържа тесни връзки със сродни катедри от университети у нас и в чужбина и с наши индустриални бизнес организации и браншови асоциации.

ІІ. Характеристика на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ е създадена през 1973 г. първоначално под наименованието „Икономика и управление на промишлеността“, по-късно преименувана последователно на „Икономика и управление на индустрията“, „Икономика на индустрията“, „Индустриална бизнес икономика“, а от 14.05.2016 г. е „Индустриален бизнес и предприемачество”. Акредитирана е от НАОА.
Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” осигурява подготовката на универсални висококвалифи­ци­ра­ни икономисти за индустриалните бизнес структури. Тя е хармо­ни­зи­рана с по­треб­­ностите на практиката и пазара на труда, с динамичните промени в нацио­нал­ната икономика и съвременните тенденции във висшето об­разова­ние. Специалността е привлекателна с широкопрофилния характер на предос­та­вя­ните теоретични знания  и практи­чес­­ки умения в об­ластта на икономиката, като същевременно – на базата на фор­ми­­раната обща икономическа култура, предлага на студентите знания, умения и професионални компетенции с ясно де­фи­ни­ран фокус към стартирането на биз­нес, включи­тел­но собствен, и ефективното управление и развитие на индус­три­ал­ни бизнес орга­ни­­зации.
Обучението в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” е организирано в съответствие с действащото законодателство в Република Бълга­рия и въ­треш­на нормативна уредба в Стопанска академия. Учебният процес се осъщес­твя­ва съгласно регламентираната учебна документация при осигурен висо­ко­ква­ли­фициран академичен състав. Теоретичните знания и практическите уме­ния се усвояват чрез изучаването на съвкупност на фундаментални, специа­лизи­ращи и фа­кул­тативни дисциплини. Предоставя се възможност за изборност на част от ус­вояваните знания въз основа на формирани 8 блока от избираеми дисциплини. 
Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план на специал­ност „Индустриален бизнес и предприемачество”, студентите получават съвре­менни знания по фундаментални икономически дисциплини, както и знания в об­ластта на индустриалната икономика; предприемачеството; организацията; фир­мената конкурентоспособност; инвестициите, иновациите и интелектуалната собственост; счетоводството и управле­нието на малки предприятия; упра­вле­ние­то на човешките ресурси, произ­водствените и логистичните фир­мени процеси; разработването, оценяването и реализирането на фирмени стра­тегии и проекти; оценяването на индустриалния риск; анализа и контрола на сто­панската и фи­нансовата дейност; взаимоотноше­нията с публичните инсти­ту­ции и др. 
Широкообхватният профил на знанията и междудисциплинарният подход на тяхното преподаване предоставят на студентите възможност да придобият разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството, включително свързани с най-новите постижения в тези области на познанието. 
Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се форми­рат умения за тяхното практическо използване. Чрез учебното съдържание на входящите дисциплините обучаващите се придобиват умения за прилагане на усвоените икономически знания в областта на: финансите, сче­то­водството, статистиката, правото, управлението и др. Съобразно профила на бакалавърския блок завършилите специалността прите­жават практически уме­ния за използване на подходи, методи и техники за пла­ниране, организиране и упра­вление дейността на големи индустриални струк­тури, малки и средни пред­приятия, собствен бизнес и др. По конкретно у сту­денти­те се формират пред­прие­мачески и лидерски умения, екипни и комуни­ка­ци­онни умения, умения за раз­работване, анализиране и оценяване на ино­ва­ци­онни, инвестиционни, логис­тични и екологични проекти, за прилагане на адек­ват­ни бизнес решения в об­ластта на риск менидж­мънта и контрола, кон­сул­тант­ски и експертни умения и др. Това им дава възможност след приключване на четиригодишния курс на обу­чение да владеят методи, техники и средства в областта на индустриалния бизнес и пред­приемачеството, позволяващи решаването на сложни задачи, свързани с: 
•разработването и реализирането на различни фирмени стратегии (производ­ствени, пазарни, иновационни, инвестиционни, технологични, екологични и др.); 
• организацията и управлението на индустриални структури и предприемачески процеси; 
• управлението на бизнес процеси и фирмени проекти; 
• оценката на риска от реализирането на стратегии, политики, процеси и проекти в предприятието и др.
Чрез обучението в специалност „Индустриален бизнес и предприема­чество” студентите придобиват компетентности в значими за професионалната им реализации направления, предоставящи им след завършване на бакалавърска­та степен възможност да проявяват самостоятелност и отговорност, да прите­жават компетентности за учене, комуникационни, социални и професионални компе­тентности, по конкретно:
•   да събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на индустриалния бизнес и предприемачеството с цел решаване на сложни биз­нес задачи в условията на динамична, противоречива, трудна за детермини­ране турбулентна среда;
•   да прилагат придобитите знания и умения в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството;
•   да използват нови подходи в про­цеса на планиране, организация и управление на различни системи, процеси, дейности и проекти в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството и др.
Мястото и имиджът на специалността са резултат от активната дейност на висококвалифицирани преподаватели към водещата катедра „Индустриален биз­нес и предприемачество”. В нейния състав се включват хабилитирани преподаватели с академичната длъжност „профе­сор” и „доцент”. Нехабилитираният състав об­хваща главни асистенти и асистенти. По-голямата част от академичният състав притежават обра­зо­ва­телна и научна степен „доктор”. 
Студентите, завършили специалност „Индустриален биз­нес и предприема­чес­тво”, придобиват квалификация, която ги прави конку­рен­то­способни на трудовия пазар и им гарантира добра професионална реали­зация в:

 • български и чуждестранни предприятия от различни сектори на иконо­миката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консул­тантската и експертната дейност;
 • образователни, научни и научноизследователски институции;
 • бизнес центрове и центрове за трансфер на знания, технологии и инова­ции;
 • министерства, ведомства и агенции;
 • държавна, областна и общинска администрация;
 • предприемачески съюзи, професионални асоциации, стопански камари, неправителствени организации и др.

Задълбочената теоретико-практическа подготовка на придобилите бака­ла­­върска степен възпитаници на специалност „Индустриален бизнес и предприе­ма­­чество” е гаранция за успешното им реализиране в рамките на редица про­фесии и длъжности:

 • предприемачи, мениджъри, експерти и специалисти в сферата на индус­три­алния бизнес;
 • организатори на производството и производствени аналитици;
 • експерти и специалисти в областта на: управлението на човешките ре­сур­си, качес­тво­то, иновациите и фирмената конкурентоспособност; оператив­ния, логистичния, проектния и екологич­ния ме­нидж­мънт;
 • държавни експерти и ръководители на звена в публични институции и органи на изпълнителната власт;
 • консултанти, преподаватели, изследователи и др.

Получените по време на обучението знания, уменията и компетенции са добра основа за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.
Про­дължителността на обучението в образователно-квалификаци­онна степен „ба­калавър”, в редовна и задочна форма на обучение, е 4 години или 8 семес­тъ­ра. Завършилите специалността при­до­биват образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професио­нал­на квали­фи­ка­ци­я „бакалавър по икономика”. Те могат да про­дължат обучението си за при­добиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в различни програми за икономисти и не­ико­номис­ти.

ІІІ. Научноизследователски приоритети и проекти

Научноизследователските интереси на членовете на катедра „ИБП“ са в актуални приоритетни направления както в сферата на икономическата наука, така и в областта на проблемно-ориентирания подход за разрешаване на въпроси, казуси и задачи от практиката. Профилът на научноизследователската дейност на катедрения състав е в следните области:

 • Иновации и конкурентоспособност.
 • Предприемачество и малък бизнес.
 • Индустриална икономика и индустриална политика.
 • Организация на бизнес процесите и фирмената дейност.
 • Управление на човешките ресурси.
 • Оперативен мениджмънт.
 • Ценообразуване, цени и ценова политика.
 • Енергийно развитие и екологизация на енергийното производство.

Проектите, разработени от преподавателите на катедрата, са насочени главно към решаване на важни проблеми на практиката и усъвършенстване обучението по образователните програми за бакалавърска и магистърска степени и следдипломно обучение.
През 2015 г. е създаден Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество, сред чиито основи цели са:

 • Повишаване на теоретичната подготовка на преподаватели, докторанти и студенти в областта на малкия бизнес и предприемачеството, чрез проучване на натрупаното до момента научно и емпирично познание.
 • Увеличаване на информационната осведоменост относно: интересите и нагласите на студентите за стартиране на малък бизнес и/или за реализиране на предприемаческа идея; условията и факторите, оказващи въздействие за формиране на тяхното мнение, отношение и бъдещо поведение; знанията, уменията и компетенциите, които желаят да придобият в тази област.
 • Установяване на съответствията/несъответствията между преподаваните и желаните за придобиване от студените знания и умения, като източник за установяване на допълнителни възможности за повишаване на интереса им към малкия бизнес и за стимулиране на младежкото предприемачество.
 • Идентифициране на възможностите за повишаване качеството на обучението по малък бизнес и предприемачество чрез включване на постигнатите резултати в учебното съдържание на дисциплини в бакалавърска и магистърска степен, както и в изпитните програми за докторантски минимуми по докторската програма към катедрата.
 • Повишаване качеството на научните изследвания чрез компютърно, информационно и мултимедийно осигуряване на център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество.

 Студентите от специалността активно участват в академични инициативи и научноизследователските проекти, като основно се ангажират с организиране на и провеждане е на научни сесии, студентски уъркшопове, кръгли маси и семинари, както и с набиране на информация и проучване състоянието на български бизнес организации. 
На 30.10.2015 г. е учреден клуб „Предприемачество и иновации” в СА „Димитър А. Ценов” – от студенти, специалност „Индустриална бизнес икономика“, и преподаватели от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Мисията на клуб „Предприемачество и иновации” е да осигури условия за трансфер на знания между отделните курсове на специалността, насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите, задълбочаване на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и представители на бизнеса. Сред целите на учредителите са обмен на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, споделяне на опит между професионалните и академичните общности, активно включване в образователни, научно-изследователски проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на промяна, развитие и формиране на активно и целеустремено общество. Целта на създателите на клуба е и да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението по предприемачество, иновации и индустриален бизнес
През последните години преподавателите от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ са участвали в голям брой проекти с национален и международен характер.

Завършени проекти 
Проекти, финансирани от ИНИ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

2016 г.
Проект №11-2015 „Социална отговорност на българските производители на велосипеди“ – ръководителгл. ас. д-р Емил Николов
2015 г.
Проект №16-2015 ”Съвременни форми за съвместен бизнес”" – ръководител проф. д-р Анета Денева.
Проект за частично финансиране на научен форум №К5-2015 „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Р България“ – ръководител проф. д-р Любчо Варамезов.
Проект №ИП7-2015 „Изграждане на център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество” – ръководител доц. д-р Искра Пантелеева.
2013 г.
Проект №7-2013 „Рисковете при пазарното поведение на индустриалните бизнес организации“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2012 г.
Проект №9-2012 „Гъвкавата заетост в българските бизнес организации“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
Проект № 15-2012 „Индустриална политика – теория и практика“ – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №19-2012 „Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2011 г.
Проект №1-2011 „Обучението на персонала – генератор на фирмени знания“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №11-2011 „Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост“ – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №24-2011 „Проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници“  –  доц. д-р Анета Денева.
Проект №25-2011 „Предизвикателства пред човешките ресурси в големите български предприятия“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2010 г.
Проект №1-2010 „Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №4-2010 „Енергетиката и екологизацията на енергийното производство“ – ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
2009 г.
Проект №1-2009 „Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти)“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов
Проект №9-2009 „Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието (по примера на подсектор "Производство на химични вещества, продукти и влакна" и раздел 24.4 "Производство на лекарствени вещества и продукти")“ – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №16-2009 „Изследване на екологичното равновесие в планинските райони (по примера на община Самоков)“ – ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
Проект №41-2009 „Влияние на енергийния комплекс "Марица Изток“ върху производството на екологична земеделска продукция“ – ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
Проект №7-2009, 2010 „Анализ на развитието на туристическите клъстери“. 
2008 г.
Проект №6-2008 „Модернизация и фирмена конкурентоспособност – теоретични и приложни аспекти и ефекти“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2007 г.
Проект №5-2007 „Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния подход (по примера на хранителното машиностроене и хранително-питейната индустрии)“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2006 г.
Проект №4-2006 „Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2005 г.
Проект №5-2005 „Корелацията иновационна активност - конкурентоспособност в контекста на европейската интеграция на България“ – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №7-2005 „Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти)“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2003 г.
Проект №5-2003 „Съвременни измерения на продуктовата иновация в малките и средни предприятия в България“ – ръководител доц. д-р Петър Кънев.

Национални проекти, в които участват преподаватели от катедрата (включително по оперативни програми и международни проекти)

 • Проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”. Дейност 4 „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания “ – ас. Георги Гуцев.
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" - Свищов”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – гл. ас. д-р Зоя Иванова.
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – проф. д-р Анета Денева, проф. д-р Любчо Варамезов, доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Сергей Найденов, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Емил Николов, ас. Георги Гуцев..
 • Схема „Подкр+епа на предприемчивите българи“. ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд – доц. д-р Петър Кънев.
 • Местна инициативна група (МИГ) в съответствие на ОС 4 „Лидер“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 2007-2011 г. и 2011-2015 г., Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – гл. ас. Цанко Спасовски.
 • Съвместните проекти – стратегическа рамка за регионално трансгранично развитие, 2007 г., финансиране: МРРБ, Програма ФАР – ТГС България – Румъния – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Надграждане и разширяване капацитета на съществуващата система за професионално обучение на възрастни в Квалификационен и консултантски център – Русе. 2007-2008 г. и 2008-2009 г., Програма ФАР, Разширяване на мрежата от центрове за обучение на възрастни, съфинансиран от ЕС и Р България – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Укрепване на институционалния и организационен капацитет на СГО за разширяване на представителността им на местно и регионално ниво, 2009 г., ОП „Административен капацитет“, Фондация „Милениум“, финансиране: МТСП – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Проект TEMPUS – Екомениджмънт. Международен магистърски проект за европейски дипломи. ВХТИУ – гр. София. Тема: Екомениджмънт. Общинска администрация. САЩ. Мениджмънт и опазване на околната среда         – доц. д-р Р. Габровски.
 • Проект № ESF-2101-04-12001 от 27.03.2008 г. „Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия“ – с финансова подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Обучение по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси" – доц. д-р Петър Кънев, доц. д-р Анета Денева.
 • Създаване на дневен център за предоставяне на медицински, социални и образователни услуги в общността на възрастни хора с физически увреждания", 2008 г, Фондация "Милениум", финансиране: МТСП – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Проект „Методология за оценка и стратегически анализ на финансовото и други въздействия от въвеждането на изискванията на европейските директиви, свързани с безопасността и здравето при работа”, 2004 г., към Министерството на труда и социалната политика и фонд „Условия на труд” – доц. д-р Любчо Варамезов.