Докторант: Александър Александров Екимов -№ D020315127 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
Тема: Прогнозиране търсенето на бързооборотни потребителски стоки с панелна регресия

Докторант: Венета Тодорова Любенова -№ D010317183 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
Тема: Ефекти от промоциите върху ценността на бранда

Докторант: Димитър Георгиев Тричков -№ D020318162 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
Тема: Увеличение на клиентския капитал чрез продуктова диверсификация

Докторант: Криста Цветанова Първанова -№ D010316161 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Иван Рашков Марчевски
Тема: Управление на клиентската лоялност на пазара на банкови продукти

Докторант: Цветомира Валериева Трифонова -№ D020314118 - Задочна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Иван Рашков Марчевски
Тема: Ефективност на интергираните маркетингови комуникации