Докторант: Йордан Бориславов Анчев -№ d030322230 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
Тема: