1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

Kатедрата е основана през 2004 г., след самостоятелното й обособяване от катедра „Стратегическо планиране и маркетинг” с решение на АС на СА „Д. А. Ценов”.

 

2. Образователен и научен профил на катедрата.

Преподаваните в ОКС „бакалавър“ дисциплини съчетават задълбоченото теоретично изясняване на маркетинговите концепции, подходи и механизми с практическото адаптиране на конкретни организационни, методически, инструментални и информационни решения в маркетинга. Първата дисциплина, с която се сблъскват обучаемите, е „Основи на маркетинга“. Целта й е да даде основни теоретически знания и да изгради практически умения за работа по водещите направления на маркетинговата концепция на организацията и управление на бизнеса в условията на пазарна икономика. Дисциплините в по-горните курсове на обучение имат за цел да предоставят задълбочени, специфични познания за основните области, в които един маркетингов специалист изпълнява своите функции. Учебната програма на специалност „Маркетинг“ включва и дисциплини със подчертано аналитична насоченост, развиващи у бъдещите маркетолози умението да извличат релевантна информация от данни от различни източници, която да подпомогне вземането на адекватни управленски решения.

Преподаваните в ОКС „магистър“ дисциплини имат предоставят знания, необходими за вземане на решения в сферата на маркетинга и маркетинговия мениджмънт, както и умения за прилагане на маркетинговите методи и техники за реализация на тези решения. Широко се използват казуси, проблемноориентирани дискусии и самостоятелни разработки. Обучаемите придобиват комплекси знания и умения, които им позволяват да планират, организират, реализират и оценяват ефективността на маркетингови кампании, допринасящи за по-доброто изграждане и управление на взаимоотношенията с клиентите.

Катедра „Маркетинг“ развива активна научноизследователска дейност в областта на маркетинга, която се характеризира с подчертана иновативност и акцент върху авангардните концепции в маркетинговата теория.  Провеждат се значими теоретични и практико-приложни изследвания, които се публикуват в национални и международни реферирани издания. Членовете на катедра „Маркетинг“ провеждат значими теоретични и практико-приложни изследвания, като изследователската им дейност приоритетно е фокусирана върху областите: потребителско поведение, маркетингови изследвания и извличане на знания от данни, маркетингов мениджмънт, образователен маркетинг, интегрирани маркетингови комуникации, маркетингова аналитика, маркетинг с интерактивни медии, дигитален маркетинг.

Преподавателският състав на катедра „Маркетинг“ демонстрира висока активност в научноизследователски и образователни проекти, финансирани от държавната субсидия за научноизследователска дейност, както и в проекти по оперативни програми. Освен в национални, академичният състав на катедра „Маркетинг” взема участие и в международни проекти. Областите, в които катедрения състав има засилен интерес към реализирането на научноизследователски проекти, включват: аналитично извличане на знания от данни за оптимизиране на маркетингови програми; създаване на маркетингова аналитика за информационно обезпечена среда; измерване и комуникиране стойността на маркетинговите дейности и инвестиции; разбиране потребителските реакции и предсказване на потребителския избор; разкриване на различията между клиентите; анализ на потребителските преживявания онлайн.

3. Академичен състав
Академичният състав на катедра „Маркетинг“ включва висококвалифицирани, ерудирани и амбициозни преподаватели, които се стремят да поддържат изпреварващо високо равнище на своята подготовка и научни изследвания. Обучението по специалност „Маркетинг“ в трите степени на висше образование се осигурява от преподаватели, на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов”, които притежават ОНС „Доктор“ и заемат академична длъжност „Главен асистент“, „Професор“ или „Доцент“ по научна специалност „Маркетинг“. Академичният състав на катедрата притежава компетентности в различни области на съвременния маркетинг: маркетингови изследвания, аналитично извличане на знания от данни, маркетингов мениджмънт, потребителско поведение, интегрирани маркетингови комуникации, продуктови иновации, маркетингова аналитика, маркетингов одит, интернет маркетинг, управление на взаимоотношенията с клиенти, финансови измерения на маркетинговите дейности и др.

Академичният състав на катедра „Маркетинг“ осъществява активна консултантска и експертна дейност. Преподавателите участват в качество си на експерти в дейността на организации като Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Балкански център по труда и социалната политика (БЦТСП), ГФК България. Хабилитираните членове от катедра „Маркетинг“ са включени в редакционни колегии на научни издания в страната и чужбина, в т.ч.: Списание „Бизнес управление“, Годишник на СА „Д. А. Ценов“, Библиотека „Стопански свят“, Електронно списание „Диалог“, Amfiteatru Economic, Journal of Empirical Studies и Asian Journal of Research in Business and Management. Преподавателите дългосрочно членуват в различни съсловни и професионални организации като Българска асоциация по „Маркетинг“ и „Съюз на учените в България“ и вземат участие в  научни журита в страната.

4. Партньорства и членства

Катедра „Маркетинг“ поддържа добри взаимоотношения с редица институции в страната и чужбина. Към момента има сключени  договори за сътрудничество с катедра „Маркетинг и търговия“ при Донецки Национален университет по икономическа и търговия „Михайл Туган - Барановски“, Украйна; катедра „Маркетинг“ при Одески Национален икономически университет, Украйна. Тясно сътрудничество в преподавателската и научно изследователската дейност се осъществява чрез сключен меморандум между сродните катедри при Икономически университет – Варна, УНСС-София и Стопанска Академия.  Рамково споразумение за сътрудничество и взаимодействие е сключено между катедрата и  „Бългериън Онлайн Рисърч“ ООД. През 2018 г. е сключен договор за сътрудничество с Българска асоциация по електронна търговия.