Докторант: Александър Иванов Петров -№ D020315123 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
Тема: Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставянето на услуги

Докторант: Асен Петров Божиков -№ D03031788 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 09.02.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Петя Емилова Попова
Тема: Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и аварии

Докторант: Владислав Владимиров Василев -№ D010316163 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Димитров Попов
Тема: Управление на информационната сигурност и конфиденциалността в здравните заведения

Докторант: Михаела Маркова Маркова -№ D020317146 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
Тема: Усъвършенстване на методиката за оценка на проектите за дигитална трансформация на бизнеса

Докторант: Теодора Иванова Спасова -№ D020316133 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Петя Емилова Попова
Тема: Миграция на информационната инфраструктура на голямо предприятие в България към облака

Докторант: Цветелин Тодоров Борисов -№ D010316162 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Виолета Флорева Краева
Тема: Мобилният бизнес като конкурентно предимство за устойчивото развитие на туризма в България