Информация за катедра „Бизнес информатика

Масовото навлизане на информационните и комуникационните технологии във всички области на социално-икономическия живот, както и глобализацията и динамиката на бизнеса увеличават необходимостта от високо квалифицирани специалисти, съчетаващи мениджърски със софтуерни умения, комбиниращи бизнес ноу-хау и технологични компетентности, специалисти, които могат да използват ИТ, за да извършват бизнес анализи.

Кратка история на катедра Бизнес информатика

Катедра „Бизнес информатика“ е основана през 1966 г. под името „Механизация и автоматизация на управленческия труд“. През годините тя е променяла името си в съответствие с развитието на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в стопанските организации. През 1984 г. катедрата е преименувана на „Социално икономическа информация“, през 1992 г. – на „Икономическа информация“. От 2006 г. тя носи настоящето си име „Бизнес информатика“.
Катедра „Бизнес информатика“ има висококвалифициран академичен състав, включващ професори, доценти и асистенти, осигуряващи провеждане на качествен учебен процес. 
Членове на катедрата са специализирали в научни институти и учебни заведения в страни като Англия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Русия, Италия, Полша, Унгария, Египет и др.
Традициите в обучението на студентите и създаването на поколения търсени и уважавани специалисти, работещи в редица престижни организации са важен атестат за дейността на катедрата и основа за бъдещето й развитие.

Специалност „Бизнес информатика“ – ОКС „бакалавър“

Специалност "Бизнес информатика" е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.
Обучението на студентите от специалност „Бизнес информатика“ е организирано в два основни модула – фундаментална подготовка и специална подготовка.
Фундаменталната подготовка се реализира чрез изучаването на икономически дисциплини, свързани с: микро- и макроикономиката, финансите, стопанското управление, счетоводството, маркетинга и др., съгласно учебния план и основно през първите две години от обучението.
Специалната подготовка се осъществява чрез изучаване на широк кръг дисциплини, свързани с информационните и комуникационните технологии. В тях учебният материал е ориентиран към следните основни области: техническо осигуряване на информационни системи, операционни системи и компютърни мрежи, проектиране на информационни системи и софтуерен инженеринг, програмиране на приложни системи, уеб дизайн, уеб програмиране, развитие на съвременни информационни системи в бизнеса, управление на информационната инфраструктура.
Обучението в специалността се задълбочава чрез изучаването на свободно избираеми и факултативни дисциплини. Същите се отнасят както за фундаменталния блок, така и за специалната подготовка.
Студентите от специалността „Бизнес информатика“ изучават в разширен обем английски език, който е необходим на всеки ИТ специалист.
Завършилите специалност „Бизнес информатика“ получават задълбочени знания и умения:

  • да проектират и разработват на концептуално ниво информационни системи за нуждите на съвременните бизнес организации;
  • да анализират нуждите на организациите от използването на ИТ за усъвършенстване на бизнес процесите и тяхното изпълнение;
  • да оценяват и предлагат на фирменото ръководство необходимите съвременни технически и програмни средства за по-добро изпълнение на бизнес процеси и дейности;
  • да управляват информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
  • да разработват софтуерни приложения според специфичните условия, съществуващи в конкретната организация, като за целта използват най-модерни платформи и програмни среди.

Студентите, завършилите специалност „Бизнес информатика“ се реализират във всички браншове, йерархични нива и структури, в които се прилагат информационните технологии като: софтуерни фирми, телекомуникационни компании, финансови институции и банки, организации от различни области на стопанската сфера, държавната и публичната администрация, учебни и научни заведения и т. н. 
Повече за специалност „Бизнес информатика“ - https://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=323

Магистърски програми
Катедра „Бизнес информатика“ обучава студенти в ОКС „магистър“ в две програми: „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“.
Повече за магистърските програми - https://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=470 

Научно-изследователска дейност на катедра „Бизнес информатика“ 
Катедра „Бизнес информатика“ развива активна научно-изследователска дейност. Преподавателите от катедрата прилагат съвременни методи за обучение и участват активно в национални и международни научни форуми. 
Научните изследвания са в следните области: бизнес информационни системи, съвременни системи за проектиране, информационна сигурност, интеграция на системи, електронен бизнес, електронна търговия, управление на бизнес процесите, бизнес интелигентност, управление на контента, облачни изчисления и др.

Последните научни форуми, организирани от катедра "Бизнес информатика" са:

  • Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на катедра „Бизнес информатика“ – Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“. Свищов, 2016 г.
  • Студентски научен форум „Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии“. Свищов, 2015 г.
  • Международна научна конференция "Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието" посветена на 45 години от създаването на катедра "Бизнес информатика". Свищов, 14-15.10.2011 г.
  • Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“. Свищов, 23-24 април 2010 г.

Научно-изследователски проекти, разработени от катедра „Бизнес информатика“ през последните пет години:
2017
Информационно обслужване чрез предоставянето на услуги – ръководител проф. д-р Красимир Шишманов
Изследване потенциала на облачните изчисления за развитие на ИТ инфраструктурата на големите предприятия в България – ръководител доц. д-р Петя Емилова
Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България – ръководител: доц. д-р Наталия Маринова
2016
Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в България – ръководител доц. д-р Петя Емилова
2015
Електронните разплащания – тенденции и рискове при тяхното използване -ръководител проф. д-р Красимир Шишманов
Изследване потенциала на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение в ефективна бизнес практика - ръководител доц. д-р Петя Емилова
2013
Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България - ръководител доц. д-р Веселин Попов
Изграждане на инфраструктура за изследване на платформите, поддържащи работата в екип при  разработването на софтуер - ръководител: доц. д-р Богомил Трайков

По-подробна информация на неофициалния сайт на катедра „Бизнес информатика“ - http://bi.uni-svishtov.bg/