1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея

 

Катедрата e основана на 3 август 1966 г., под името „Механизация и автоматизация на управленческия труд“ с ръководител проф. д-р Величко Нанков.

Изявени представители на катедрата са:

Проф. д-р Величко Нанков е основател и първи ръководител на катедрата. Той е изтъкнат учен и общественик, автор на 12 монографии, много научни статии, доклади, научни рецензии, учебници и разработки за практиката. Бил е също декан, зам. ректор и ректор на Стопанската академия (1964-1972) и дългогодишен главен редактор на списание „Народностопански архив“. Като новатор въвежда експериментално за първи път програмирани лекции и упражнения.

Удостоен е със званието „заслужил деятел на науката“ и е носител на ордена „Република България“ II степен.

Проф. д. ик. н. Мойно Мойнов е ръководител на катедра „Бизнес информатика“ в два периода (1984-1993) и (1995-2004). Бил е и заместник ректор на Академията. Неговите научно-изследователски интереси са в областта на информационното общество, информационната инфраструктура и информатизацията на управлението.

Проф. д. ик. н. Марин Нейков е уважаван и ерудиран преподавател, който е защитил първата в България дисертация по проблемите на механизацията и автоматизацията на първичната икономическа информация. Бил е директор на Учебния изчислителен център на Академията.

Специалностите, в които катедрата е обучавала студенти са се променяли през времето, както следва:

 • „Научна организация на управленческата дейност“;
 • „Организация и проектиране обработката на икономическата информация“;
 • през 80-те години специалността е променена на „Автоматизирана обработка на социално-икономическата информация“;
 • през 1996 г.  катедрата започва да обучава студенти в специалност „Информатика“, която е в естественонаучното направление „Математика и информатика“.
 • през 2004 г. специалността се променя на „Бизнес информатика“, която е в направление „Икономика“.

През 2006 г. катедрата е преименувана  от „Автоматизирана обработка на социално икономическата информация“ в „Бизнес информатика“, както е и едноименната специалност в ОКС „бакалавър“.

Ръководителите на катедрата в резултат на далновидната си политика са допринасяли много както за умелото ръководене на учебния процес, така и за развитието на кадрите и тяхната квалификация, а също и за научните изяви на отделните членове. Мандатни ръководителите на катедрата са били:  проф. д-р Величко Нанков (1969 – 1984 г.), проф. др.ик. н. М. Мойнов (1984 – 1993 г., 1995 – 2004 г.), доц. д-р Й. Николаев (1993 – 1995 г.), доц. д-р Агоп Саркисян (2004 – 2007 г.), доц. д. ик. н. Румен Върбанов (2007 – 2011 г.) и доц. д-р Веселин Попов (от 2011 г.).

2. Образователен и научен профил на катедрата
Катедра „Бизнес информатика“ обучава:

 • студенти в специалност „Бизнес информатика“ в ОКС „бакалавър“;
 • студенти в програмите „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“ в ОКС „магистър“;
 • докторанти в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“.

Всички тези специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

В ОКС „Бакалавър“ катедра „Бизнес информатика“ осигурява обучението по едноименната дисциплина пред студентите от всички специалности в Стопанска академия. Пред обучаваните в специалност „Бизнес информатика“ бакалаври се провеждат лекционни и семинарни занятия по следните основни дисциплини: „Техническо осигуряване на информационни системи“, „Операционни системи“, „Уеб дизайн“, „Бази от данни“, „Системен анализ и проектиране на информационни системи“, „Компютърни мрежи“, „Обектно-ориентирано програмиране“, „Информационна сигурност и защита на данните“, „Системно програмиране в .NET“, „Уеб програмиране с ASP.NET“, „Информационна инфраструктура“, „Въведение в програмирането на Java“, „Информационно общество“, „Софтуерен инженеринг“, „Бизнес софтуер“, „Интернет технологии“, „Информационни системи за управление на бизнес процесите“, „Програмиране на мобилни приложения“, „Електронна търговия“, „Системи с изкуствен интелект“ и др. Пред останалите специалности в Академията се водят дисциплини като „Анализ на данни с Excel“, „Бизнес интелигентни системи“, „Електронна търговия“, „Информационни системи и технологии в застраховането“, „Информационни технологии в агробизнеса“, „Туристически информационни системи“ и др.

Катедрата обучава студенти в ОКС „Магистър“ в две програми: „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“. Образователният процес по двете програми, администрирани от катедрата, цели създаване на компетенции и развиване на умения у студентите в областта на софтуерния инженеринг, облачните изчисления, приложния софтуер, интернет маркетинга, изграждането, интеграцията и използването на корпоративните информационни системи и защитата на дигиталните транзакции.

Катедра „Бизнес информатика“ осигурява още факултативно обучение за придобиване на професионална специализация по „Бизнес информационни системи и технологии“, следдипломно обучение по програмите „Информационен мениджмънт“, „Информационни технологии“ и „Електронен бизнес и електронна търговия“ и професионално обучение в няколко квалификационни курса.

 

Катедра „Бизнес информатика“ развива активна научноизследователска дейност в областта на информатиката и информационните технологии. Преподавателите от катедрата участват активно в национални и международни научни форуми, на които представят резултатите от своята научна дейност.

Приоритетните области на изследвания са: мобилният и електронният бизнес, информационните системи, информационна сигурност, криптографията и криптоанализът, бизнес интелигентните системи, информационното обслужване, ориентирано към услуги, изкуственият интелект и роботиката, социалните мрежи, интернет на нещата и др.

През последните 5 години катедрата организира два значими научни форума:

 • Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на катедра „Бизнес информатика“ – Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“. Свищов, 2016 г.
 • Студентски научен форум „Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии“. Свищов, 2015 г.

 

Проектна дейност

Преподавателите от катедра „Бизнес информатика“ взимат активно участие при разработването и реализирането на различни по характер проекти. Значителна част от тях са научноизследователски проекти към Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов“. Реализираните проекти са насочени към изследване на приложението или възможностите за приложение на информационните технологии в бизнеса и разглеждат области като: управление на бизнес процеси, информационна сигурност, електронен бизнес и електронна търговия, системи за бизнес анализ, управление на взаимоотношенията с клиенти, информационна инфраструктура и др.

Наред с проектите към Института за научни изследвания преподавателите от катедрата взимат участие и в научноизследователски проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания на Министерство на образованието и науката. Членове на катедрата регулярно участват като експерти в екипи по осъществяване на дейностите в проекти, реализирани от Стопанска академия, които се осъществяват по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Също така преподаватели от катедрата участват и в различни образователни проекти, свързани с провеждането на професионално обучение като част от професия „Оператор на компютър“, подпомагане провеждането на практическото обучение на студенти практиканти и др.

3. Академичен състав 
Квалификации и научни компетентности на академичния състав.

Катедра "Бизнес информатика" се отличава с  висококвалифициран академичен състав, притежаващ необходимите компетенции в обучаваните професионални направления, явяващи се предпоставка за провеждане на качествен учебен процес в акредитираните образователни и научни степени „бакалавър“ и „магистър“, както и в образователната и научна степен „доктор“. Академичният състав на катедрата включва професори, доценти, гл. асистенти и асистенти.

Членове на катедрата са специализирали в научни институти и учебни заведения в чужбина. Преподаватели от катедрата изнасят лекции в чуждестранни университети по програма Еразъм+.

 

Експертни и консултантски дейности, осъществявани от членовете на катедрения състав

Членове на катедра „Бизнес информатика“ осъществяват експертни и консултантски дейности в следните направления:

 • Проектиране, разработване и поддържане на информационни системи в индустриални и транспортни фирми, предприятия от сферата на услугите, финансите, здравното обслужване, държавни, областни и общински администрации и др.;
 • Приложно програмиране и имплементация на програмни модули и интерфейси за клиентски, клиент-сървърни и интернет/интранет/екстранет ориентирани информационни системи, свързани приложения, електронни магазини и  информационни сайтове;
 • Изграждане, оптимизиране, управление и поддържане на аналитични бази от данни с корпоративна информация, управление на персонала,  управление на акаунтинг и разплащания, системи за финансово управление и контрол, системи за оценка на риска и др.;
 • Изграждане и поддържане на системи за управление на съдържание, SEO, аналитични и оптимизационни услуги, управление на социални канали и мрежи, изследване и анализ на клиентско поведение и удовлетвореност;
 • Уеб, графичен и мултимедиен дизайн.
4. Партньорства и членства

Катедра „Бизнес информатика“ има сключени споразумения за сътрудничество с Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Prime Holding DSC, ДиУеър ЕООД, И Ар Пи България ООД. Тези споразумения спомагат за практическото обучение на студентите, участие на специалисти от практиката в учебния процес, актуализиране на учебните планове и програми, възможности пред студентите за стаж и започване на работа.

Преподавателите от катедра „Бизнес информатика“ членуват в Съюза на учените в България, участват в научни мрежи като Research Gate, Google Scholar