Докторант: Борислав Емилов Боянов -№ D010316159 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Карина Агоп Саркисян-Дикова
Тема: Въздействие на екологичната политика на Европейския съюз върху международната конкурентоспособност на българските предприятия (по примера на химическата промишленост)

Докторант: Диана Лъчезарова Ефтимова -№ D010316160 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Карина Агоп Саркисян-Дикова
Тема: Икономическо отражение на европейската енергийна политика върху енергийната сигурност на България

Докторант: Иван Василев Иванов -№ D020315129 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Тема: Ефекти от създаването на интегриран Европейски енергиен пазар

Докторант: Маргарита Евгениева Михайлова -№ D020314116 - Задочна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
Тема: Процесът на придобиване на знание в глобално създадената фирма

Докторант: Нина Ванева Славова -№ D020317148 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Здравко Георгиев Любенов
Тема: Перспективи пред пазара на електроенергия в Европейския съюз

Докторант: Пламен Славчев Динолов -№ D020319179 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Тема: Икономическа експанзия на Китай в Европа

Докторант: Росица Атанасова Проданова -№ D020317147 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Здравко Георгиев Любенов
Тема: Еволюция и възможности за развитие на финансовите институции на Европейския съюз