1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея

На 20 януари 1993 г., на основание Заповед No.15/11.01.1993 г. и в изпълнение на решение No.5/07.01.1993 г. на Академическия съвет се създава катедра „Международен бизнес” към факултет „Мениджмънт и маркетинг”, преименувана по-късно през същата година на катедра „Международни икономически отношения“.

За първи ръководител на катедрата е избран проф. д. ик. н. Атанас Дамянов.
 

 

2. Образователен и научен профил на катедрата

Катедра „Международни икономически отношения“ осигурява обучение по фундаментални и специализиращи дисциплини, които дават знания за: международните интеграционни процеси; съвременната икономика – национална, европейска и глобална; фирмената интернационализация; международните инвестиции; външнотърговските операции и външнотърговските режими; международния бизнес; международния маркетингов мениджмънт; международните пазари; международния туризъм; воденето на бизнес преговори и развиването на делови отношения; международното управление на човешките ресурси.

В процеса на обучение усилията на преподавателите от катедрата са насочени към изграждане у обучаемите на професионални качества и умения, самостоятелен опит за разрешаване на проблеми от реалната среда, интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми, способност за обработване и селектиране на информация, привикване към гъвкавост, умения за приспособяване към времето и местонахождението.

От 1996 г. по идея на гл. ас. д-р Симеон Момчев и проф. д-р ик. н. Иван Стойков катедрата провежда ежегодна научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“. През годините конференцията се утвърди като място за научна изява на студентите извън учебната аудитория и възможност за разчупване на формалните взаимоотношения лектор-студент, а тематиката постепенно се разшири и вече обхваща всички аспекти на международните икономически отношения. Информация за проведените конференции и материали са достъпни на адрес www.mioconference.eu

В ОКС „Магистър“ катедрата развива както самостоятелни, така и съвместни магистърски програми на български и английски език, които предоставят знания, развиват практически умения и формират компетенции в областите на международния бизнес и мениджмънт, международния туризъм, международните проекти, европейските бизнесрегулации.

Катедрата осигурява обучение и на докторанти по докторска програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“, чиято подготовка е съобразена със съвременните обществени потребности и е насочена към реалните проблеми на световното стопанство, международните икономически отношения, европейската интеграция и външноикономическата дейност на България.

В научната работа на катедрата са се оформили научни школи в областта на фирмената интернационализация, външната търговия, международния туристически бизнес, офшорния бизнес. Представители на катедрата са работили и продължават да работят в съответните сфери, формирайки собствена визия и принос.

Палитрата от проекти, в които участват членовете на катедра „Международни икономически отношения“, е много богата и покрива националния и международен аспект, с научно-изследователска и образователна насоченост. Тук могат да се откроят участия в колективни и индивидуални, международни и национални проекти по програмите ТЕМПУС, ФАР – АСЕ, INTERREG II, TRANSECO, на Немската служба за обмен на академични кадри (DAAD), по Програма „Еразъм“, на Фонд научни изследвания.

Участието в проекти дава възможност на членовете на катедрата да установят връзки и провеждат изследвания с изявени представители от научните общности на реномирани университети от чужбина като Бизнес училището на Мидълесекския университет в Лондон, Македонския университет в Солун – Гърция, Университета в Лодз – Полша, Икономическия университет на Естонската академия на науките, Университета Рур в Бохум, Техническия университет – Брауншвайг, Университета в Пасау, и др. Дейността на членовете от катедрата застъпва широк спектър на изследователски области, кореспондиращи пряко в научно-преподавателската им работа. Съществува обвързаност между научноизследователската и преподавателската дейности, при което се трансферират нови знания в работата със студентите не само в прекия учебен процес, но и при провеждането на вътрешните семинарни и учебни практики.
 

 

3. Академичен състав

Академичният състав на катедра „Международни икономически отношения” включва хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимите компетенции и практически опит в преподаваните фундаментални и специализиращи дисциплини. Техните компетенции, успоредно с добрите чуждоезикови познания, са основни предпоставки за множеството специализации в чуждестранни университети, участия в международни проекти и воденето на лекции на чужд език по програма Еразъм+ в Стопанска академия и в чуждестранни университети.

Преподавателите от катедра „Международни икономически отношения“  членуват в различни съсловни и професионални организации като „Съюз на учените в България“, Българска асоциация за управление на проекти (БАУП) и др. Членове от академичния състав на катедрата участват в качеството си на експерти в дейността на организации като Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), Българският институт за стандартизация (БИС) и др. Хабилитираните преподаватели са членове на редакционните колегии на научни издания, сред които Електронно списание „Диалог“, Списание „Народностопански архив“, Библиотека „Стопански свят“ и др., както и рецензенти към чуждестранни издания.
 

 

4. Партньорства и членства

Широките международни връзки, международни проекти и непрекъснатият обмен на кадри и на знания между катедра „Международни икономически отношения“ и чуждестранни висши училища са гаранция за високата адаптивност на специалността към динамиката на международната среда. Осигурени са условия за студентска мобилност с чуждестранни университети по линията на програма „Еразъм”.

Катедрата има подписани споразумения с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост. Сред тях са „КейбълТЕЛ“ ЕАД, „Сартен България“ ООД, „ФронтЕкс Интернешънъл“ АД, Агенция „Митници“, „Диверсистем“ ЕООД, „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД. През годините са създадени и се поддържат контакти и с множество частни и държавни структури като Хюлет-Пакард България ЕООД, Сименс ЕООД, Adecco България, Amway България, Митница Свищов, Митническа агенция КАМ ЕООД – гр. Свищов, LeBow College of Business, Drexel University, САЩ, и др.

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. е учреден алумни клуб на възпитаниците на катедра „Международни икономически отношения“ – вторият, основан в рамките на Алумни асоциацията на Стопанска академия. Членовете на Алумни клуб МИО регулярно инициират и провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително рекрутиране на студенти и кариерно развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club