Докторант: Валентин Андреев Панайотов -№ D03031468 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 16.12.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Проблеми и перспективи за развитето на управленското консултиране

Докторант: Венцислав Ангелов Спирдонов -№ D020318164 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми на лидерството в публичния сектор

Докторант: Георги Благоев Русенов -№ D010315152 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на устойчивост в организацията чрез ефективни стратегии (на примера на фирми от аграрния сектор)

Докторант: Деница Димитрова Иванова -№ D010315153 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Властта в развитието на корпоративната социална отговорност

Докторант: Десислава Радославова Арнаудова -№ D020318163 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми и перспективи на бизнеса в малки и средни предприятия

Докторант: Елена Колева Райкова -№ D010315154 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез стратегически решения (на примера на фирми от хранително-вкусовата промишленост)

Докторант: Зорница Венелинова Крумова -№ D010317181 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на лидерски модели в малки и средни предприятия

Докторант: Иварс Алфредович Линде -№ D03031893 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 21.03.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Управленски цели и измеримост на качеството на висшето образование

Докторант: Кирил Валентинов Попов -№ D010314129 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проектно управление и екологична устойчивост

Докторант: Надежда Косева Стефанова -№ D010316166 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес

Докторант: Пенчо Малинов Малинов -№ D020317139 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стретегии (по примера на фирми от промишления сектор)

Докторант: Пламен Сашов Симеонов -№ D020317143 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Стратегии за управление на риска в бизнесорганизациите

Докторант: Синан Шукриев Пехливанов -№ D020317144 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми на лидерството в бизнеса

Докторант: Снежина Захариева Иванова -№ D010315155 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Тема: Кризисно управление и ситуационно поведение на човешкия фактор

Докторант: Талгат Бабашевич Утеубаев -№ D03031891 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 20.02.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Тема: Управление на човешките ресурси на предприятията в условията на Евразийския икономически съюз

Докторант: Христо Недялков Николов -№ D03031682 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 26.09.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Организационно-управленските структури в системите за управление на предприятията от индустрията (на примера на "Алкомет" АД, гр. Шумен)

Докторант: Цветелина Красимирова Иванова -№ D010317182 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Тема: Управленски аспекти на организационната култура в български предприятия