Докторант: Венцислав Ангелов Спирдонов -№ D020318164 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми на лидерството в публичния сектор

Докторант: Десислава Радославова Арнаудова -№ D020318163 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми и перспективи на бизнеса в малки и средни предприятия

Докторант: Зорница Венелинова Крумова -№ D010317181 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на лидерски модели в малки и средни предприятия

Докторант: Мохамед Мостафа Али Албаз -№ D010318200 - Редовна форма
Зачислен на: 01.10.2018 г. за срок от 1 години
Научен ръководител: доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Тема: Влиянието на технологичните стратегически съюзи върху устойчивото човешко развитие. Изследване сред фармацевтичните компании в Египет

Докторант: Надежда Косева Стефанова -№ D010316166 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес

Докторант: Пенчо Малинов Малинов -№ D020317139 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стретегии (по примера на фирми от промишления сектор)

Докторант: Пламен Сашов Симеонов -№ D020317143 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
Тема: Стратегии за управление на риска в бизнесорганизациите

Докторант: Синан Шукриев Пехливанов -№ D020317144 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Проблеми на лидерството в бизнеса

Докторант: Христо Недялков Николов -№ D03031682 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 26.09.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Тема: Организационно-управленските структури в системите за управление на предприятията от индустрията (на примера на "Алкомет" АД, гр. Шумен)

Докторант: Цветелина Красимирова Иванова -№ D010317182 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Тема: Управленски аспекти на организационната култура в български предприятия