1. Кратка история на катедрата

  • ”Мениджмънт” е първата управленска катедра в страната. Създадена през есента на 1967 г. под наименованието „Управление на народното стопанство”, тя се утвърждава като една от най - авторитетните в СА „Д.А.Ценов” - Свищов. По - късно катедрата е преименувана на „Управление и планиране на народното стопанство”, а от 1991 година носи името „Мениджмънт”. Катедра „Мениджмънт” е първичната научна общност, осигуряваща функционирането на две специалности – специалност „Стопанско управление” и специалност „Екомениджмънт”.

Изявени представители на катедрата са доц. кин Иван Дочев , проф. д-р Минко Памукчиев, доц. кин Софроний Дилков, проф. д-р ик.н. Камен Каменов, доц. д-р Еленко Захариев, проф. д-р Милка Бакърджиева, проф. д-р Мария Андреева.

През 2017 г. катедра „Мениджмънт” навърши 50 години – възраст, навяваща сериозни размисли както към реалностите на настоящето, така и към предизвикателствата на бъдещето.

Дейността на катедра „Мениджмънт“ започва през учебната 1967 – 1968 година, когато със заповед на МНП №3960 от 6.VIII.1967 г. във ВФСИ „Д. А. Ценов” се разкрива специалност „Научна организация на управленческата дейност”. От 7.X.1967 г. със заповед №4945 на МНП се създава катедра „Управление на народното стопанство”, която влиза в състава на Счетоводния факултет.

През годините се променя наименованието както на катедрата, така и на специалността, сменя се и преподавателският й състав, но остава ентусиазмът и желанието да бъде катедра, адекватна на реалностите.

Научни школи:

  • Човешкият фактор в управлението
  • Контролингът в управлението
2. Образователен и научен профил на катедрата
Обучението по специалностите към катедрата формира знания по въпросите на: организационното поведение, управлението на бизнеса, лидерството и ръководството, контролинга, проектното управление, управлението на фирмата, бизнес комуникациите и връзките с обществеността, социалната среда и бизнес, стратегическото управление, бизнеспреговорите, управлението на риска, екологичната политика и социалната отговорност, управлението на екопроекти в екосистемите и по всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър. 
Обучението на студенти се провежда според необходимата учебна документация за различните образователно-квалификационни степени и форми на обучение. По ОКС „Бакалавър” обучението е в редовна и задочна форма, а по ОКС „Магистър” – в редовна и дистанционна форма на обучение. 
Магистърските програми към катедра „Мениджмънт” притежават подчертан интердисциплинарен характер, което е в съответствие с изискванията на европейските образователни тенденции.
Научно-изследователската дейност заема централно място в организационния живот на катедра „Мениджмънт“. Преподавателите от катедрата участват в разработването на проекти с научноизследователски цели и с приложен характер, които са национални и международни.  
Приносите на членовете на катедра „Мениджмънт“ в реализацията на научни проекти са безспорни. Те осигуряват приемственост на положителния опит по управление, като използват традициите на миналото и неоспоримите императиви на реалността. Предпоставка са за повишаване качеството на обучение и на работата със студентите.
Проектите, които се разработват от катедрата, са научноизследователски, финансирани от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

3. Академичен състав
Подготовката на студентите се извършва от висококвалифициран екип на катедра „Мениджмънт”. Обучението и неговата бърза адаптация до голяма степен се дължи както на натрупаният опит, традиции и добрата подготовка на научно-преподавателския състав, така и на съвременната материално-техническа база на Стопанска академия. Целта на преподавателският екип на катедрата е да отговарят на обществените очаквания и на нуждите на практиката от подготовка на високо квалифицирани специалисти по стопанско управление и екомениджмънт, работещи в условията на динамична пазарна среда; да осигурят конкурентоспособен професионален квалификационен профил на завършилите студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. 

4. Партньорства и членства
Преподавателите от катедра „Мениджмънт” са привличани като експерти, съветници, консултанти, членове на научни съвети, търсени и уважавани рецензенти, заради компетентността, ерудицията и максималната отдаденост на научната и преподавателска дейност, и са признати и ценени не само в академичните среди, но и в практиката. Членове на катедра са членове на Съюза на учените в България.