Уважаеми колеги,

От 2012 година в Стопанска академия е възприета практиката да се използва софтуерен продукт за установяване на неправомерно използване на литературен или научен труд, мисли и идеи и представянето им като свои в научни публикации (плагиатство). Предвид благотворното влияние, което оказва прилагането на продукт за установяване на плагиатство в дисертационните трудове и публикации, и подобряване качеството на научноизследователския продукт, генериран в рамките на Академията, достъпът до такъв тип система е подновен чрез закупуване на права за ползване на Strikeplagiarism.com.

Системата Strikeplagiarism.com е сред лидерите на пазара на антиплагиат системи с 18 години опит. Понастоящем компанията си сътрудничи с повече от 500 университета, обединени в единна мрежова база данни от 20 страни по света. Системата позволява проверката на: докторски дисертации, монографии, учебници, научни статии, научни списания, магистърски и бакалавърски дипломни работи, задания и пр.

Проверката за установяване автентичността на текстовете ще се осъществява чрез Института за научни изследвания. За тази цел е необходимо да изпращате текстовете във формат .docx на email: ini@uni-svishtov.bg като в subject (тема) на писмото посочите „проверка за автентичност“. Екипът на Института за научни изследвания, запазвайки конфиденциалността на предоставената от Вас информация, ще извърши проверката в най-кратък срок и ще получите обратно на електронната си поща файл с вече проверения текст и доклад за сходство (similarity report).

Процедурата за установяване на оригиналността на текстови документи и откриване на плагиатство се извършва в следните случай:

  • съгласно чл. 69 на Правилника за развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов”, когато ръководителят на катедрата предоставя на определените вътрешни рецензенти информация за оригиналност на представения за рецензиране дисертационен труд, получена след текстова проверка чрез Системата за антиплагиатство на Висшето училище;
  • главните редактори на научните издания на СА „Д. А. Ценов” (Списание „Народностопански архив”, Библиотека „Стопански свят”, Списание „Бизнес управление”, Електронно списание „Диалог”, Годишник на СА „Д. А. Ценов”, Алманах „Научни изследвания” и Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”), които се ръководят от приетата от редакционните съвети политика в областта на научните изследвания и публикационната дейност, като се съобразяват с правните норми и изисквания по отношение на дискредитиране на автори, нарушаване на авторски права и плагиатство;
  • когато авторът сам поиска проверка на собствения си научен труд, във връзка с академично му развитие съобразно  Правилника за развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов” и е наличен достатъчен капацитет на системата за проверка на автентичност.

За периода юли 2020 – юли 2021 г. СА „Д. А. Ценов” има възможност да извърши проверка на автентичността на 1000 бр. научни публикации, в размер до 20MB всяка.