Зорница Петкова

гл. ас. д-р Зорница Петкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Главен асистент