гл. ас. д-р Зоя Иванова

гл. ас. д-р Зоя Иванова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Главен асистент