доц. д-р Веселин Попов

доц. д-р Веселин Попов

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Вр. ИД Декан
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент