Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент