гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева

гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Главен асистент