Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Доцент