гл. ас. д-р Тихомир Върбанов

гл. ас. д-р Тихомир Върбанов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Главен асистент