Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Главен асистент