доц. д-р Силвия Костова

доц. д-р Силвия Костова

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Експерт "Вътрешен одит"
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент