Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Старши преподавател