гл. ас. д-р Румяна Михайлова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Главен асистент