гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова

гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Главен асистент