ас. д-р Рая Драгоева

ас. д-р Рая Драгоева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Асистент
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Координатор