гл. ас. д-р Ралица Данчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Главен асистент