доц. д-р Пепа Стойкова

доц. д-р Пепа Стойкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет