гл. ас. д-р Надежда Веселинова

гл. ас. д-р Надежда Веселинова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент