ас. д-р Мариела Стоянова

ас. д-р Мариела Стоянова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Асистент