Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Доцент