проф. д-р Марина Николова

проф. д-р Марина Николова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Професор
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Зам. главен редактор