гл. ас. д-р Маргарита Николова

гл. ас. д-р Маргарита Николова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Главен асистент