гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент