Публикации на гл. ас. д-р Искрен Таиров

Тип: Студия (3)
Заглавие на публикацията: Информационната сигурност на лечебните заведения в България
Съавтори: Веселин Попов, Петя Емилова, Искрен Таиров, Владислав Василев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, бр.28, с.211-242
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2020
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България
Съавтори: Наталия Маринова, Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Анатолий Петров, Радостин Георгиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25/част I, с.95-123
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България
Съавтори: Веселин Попов, Петя Емилова, Петър Дачев, Цветелин Борисов, Боряна Тодорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.357-383
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Тип: Статия (5)
Заглавие на публикацията: Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура
Съавтори: Искрен Таиров
Издание: Бизнес управление, 2019, бр.3, с.64-76
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Корпоративната мобилност - път към повишаване ефективността на бизнеса
Съавтори: Искрен Таиров
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.3, с.87-97
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Мобилната търговия и нейните проблеми
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: Електронно списание Диалог, 2014
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Проблеми и предизвикателства пред информационната сигурност в електронната търговия
Съавтори: Искрен Таиров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.6, с.417-430
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1313-6542
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Проблеми и предизвикателства пред мрежовата сигурност в електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите във финансовия сектор
Съавтори: Кремена Маринова-Костова, Искрен Таиров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.5, с.349-363
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1313-6542
Страници: 15

Тип: Доклад (17)
Заглавие на публикацията: Digital transformation - application of intelligent energy systems (Дигитална трансформация - приложение на умни енергийни системи)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: ДонНТУ, 2021
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Opportunities and risk challenges in cryptocurrencies (Възможности и ривкови предизвикателства при криптовалутите)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021
ISBN: 978-5-7972-2860-8
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Application of digital marketing in healthcare (Приложение на дигиталния маркетинг в здравеопазването)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: ДонНТУ, 2020
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Tourism Mobile Applications – Development Benefits and Key Features (Туристически мобилни приложения - ползи от развитието и ключови особености)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: UNWE, 2020
ISBN: 2367-7635
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Perspectives on mobile devices adoption in healthcare sector (Перспективи към усвояването на мобилни устройства в сектора на здравеопазване)
Съавтори: Искрен Таиров, Владислав Василев
Издателство: University publishing house "Science and economics", 2019
ISBN: 978-954-21-1004-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Solutions to a balanced approach between strong control and user satisfaction in enterprise mobility (Решения за балансиран подход между строг контрол и потребителска удовлетвореност в корпоративната мобилност)
Съавтори: Искрен Таиров, Веселин Попов
Издателство: UNWE, 2019
ISBN: 2367-7643
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Digital marketing - way to success in tourism industry (Дигитален маркетинг - път към успеха в туристическата индустрия)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: ДонНТУ, 2018
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Mobile marketing in tourism industry — elements and strategies (Мобилен маркетинг в туристическата индустрия — елементи и стратегии)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: ДонНТУ, 2017
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Mobile applications – Development approaches and trends (Мобилни приложения - подходи за разработване и тенденции)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: Publishing house “Science and economics”, 2017
ISBN: 978-954-21-0930-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: BYOD security issues in business (Проблеми свързани с информационната сигурност при приложението на концепцията BYOD в бизнеса)
Съавтори: Искрен Таиров, Бойчо Бойчев
Издателство: Melbourne IADCES Press, 2016
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Assessing information security risk (Оценяване на рисковете за информационната сигурност)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1060-0
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на подхода за приложение на облачни услуги в малки и средни предприятия
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение
Съавтори: Искрен Таиров, Бойчо Бойчев
Издателство: Бургаски свободен унив., 2014
ISBN: 978-954-8468-96-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура
Съавтори: Искрен Таиров, Бойчо Бойчев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN: 978-954-21-0780-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми със сигурността в съвременните системи за електронно обучение
Съавтори: Искрен Таиров, Теодор Тачев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN: 978-954-21-0780-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Information security risk - analysis and approaches (Рискове за информационната сигурност - анализи и походи)
Съавтори: Искрен Таиров
Издателство: UNWE, 2014
ISBN: 978-954-644-586-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: The Social Intranet – a way for Knowledge management (Социалният интранет - път към управление на знанието)
Съавтори: Искрен Таиров, Бойчо Бойчев, Петър Дачев, Теодор Тачев
Издателство: ASEM, 2013
ISBN: 978-9975-4242-7-1
Страници: 5

Тип: Учебник (3)
Заглавие на публикацията: Дигитална трансформация на бизнеса
Съавтори: Красимир Шишманов, Наталия Маринова, Мария Ташкова, Ангелин Лалев, Искрен Таиров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1985-6
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Системи за електронна търговия
Съавтори: Веселин Попов, Искрен Таиров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2086-9
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Управление на информационната сигурност в бизнес организациите
Съавтори: Красимир Шишманов, Юрий Кузнецов, Асен Божиков, Искрен Таиров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2137-8
Страници: 162