Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Инспектор катедра
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Асистент