гл. ас. д-р Илияна Кръстева

гл. ас. д-р Илияна Кръстева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Главен асистент