доц. д-р Христо Сирашки

доц. д-р Христо Сирашки

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Център за следдипломно и факултативно обучение
Длъжност Директор
Звено Център за професионално обучение
Длъжност Директор