гл. ас. д-р Галя Кушева

гл. ас. д-р Галя Кушева

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Експерт "Измерване, анализ и оценка на клиентска удовлетвореност"
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Главен асистент