гл. ас. д-р Елена Йорданова

гл. ас. д-р Елена Йорданова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Главен асистент