гл. ас. д-р Емил Цанов

гл. ас. д-р Емил Цанов

Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Координатор "Трансфер на технологии"
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент