Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Асистент