ас. Елица Петкова

ас. Елица Петкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Асистент