гл. ас. д-р Елица Петкова

гл. ас. д-р Елица Петкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Главен асистент