гл. ас. д-р Елица Лазарова

гл. ас. д-р Елица Лазарова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент