гл. ас. д-р Димитър Костов

гл. ас. д-р Димитър Костов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Главен асистент