гл. ас. д-р Божидар Божилов

гл. ас. д-р Божидар Божилов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Главен асистент