Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Директор
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент