гл. ас. д-р Анелия Панева

гл. ас. д-р Анелия Панева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Главен асистент
Звено Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
Длъжност Главен координатор "Атестиране, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"