гл. ас. д-р Анелия Панева

гл. ас. д-р Анелия Панева

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Главен координатор "Атестиране, акредитиране и следакредитационно наблюдение и контрол"
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Главен асистент