Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Координатор " Интегрирана система за управление"
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Асистент